SALOO KEENYAA

SALOO KEENYAA

kawandilaa :

seyinkandiroo: Muhammad Jobe

Ka Amankuta

KEENYAA MINNU SUNNA SABATIRIGO LU YAA YITANDI KO SALOO NYANTA KELA NYAAMIG KO KIILAA YE YAAMAROO KE A LA NYAAMIG

m` be soolrig i la miiro la le