Saloo Keenyaa

kawandilaa :

seyinkandiroo: Muhammad Jobe

Ka Amankuta

Keenyaa Minnu Sunna Sabatirigo Lu Yaa Yitandi Ko Saloo Nyanta Kela Nyaamig Ko Kiilaa Ye Yaamaroo Ke A La Nyaamig

m` be soolrig i la miiro la le