SILANTOO SALOO

seyinkandiroo: Muhammad Jobe

Ka Amankuta

FIKIYAA KIITIYO LU MINNU BE DENDIG SILANTOO SALOO LA ANIG A KEENYAA LU MINNU NAATA KIILAA LA SUNNOO TO.

m` be soolrig i la miiro la le