RIBAA DOMOO

kawandilaa : Ahmad Sabali

seyinkandiroo: Muhammad Jobe

Ka Amankuta

WALAADAA LE MU MIG KA DIYAAMU RIBAA LA KIITIYOO LU LA QURAANA AYOO LU MINNU DIYAAMUTA A LA ANIG HADIISOO LU.

m` be soolrig i la miiro la le