Categories

  • MP3

    Révision : Huseeni wedraogo

    Morkã goma : yõora sɩf ramb la a alhaal lanins sẽn be Al kurãana pʋgẽ, b leb n goma bãngdbã sẽn kõ vẽenem sẽn kẽed ne yõor bãas lanins sẽn tõe paam ninsaala, n tɩ baas ne yõyã bãasã sẽn tõe tɩbs toto.

  • MP3

    Conferencier : Hassan Sore Révision : Huseeni wedraogo

    Morkã goma : Tɩpk sẽn sakd Lihlaamdã pʋgẽ; la Tɩpgã bʋʋdo mazhab ramba pʋgẽ, la b leb n gom tɩpg sẽn yaa haraam, la rɩk haraam n tɩpe, n tɩ baas ne nebã kewbo n zãag mag-yiib yεla:

Ton Avis