Categories

 • Moore

  MP3

  Révision : Huseeni wedraogo

  Morã goma: Daawa wã mãang yɩɩdlem, daawa yɩ wẽnd yĩnga, sɩd togsgo, yam-nẽnm, koεg gãngre, waawʋ maand sõmb n tʋma bũmb lanins a sẽn sagnd nẽbã a wugã; gãng-m-mẽngã, la sugri.

 • Moore

  MP3

  Conferencier : Sulemaan Kindo Révision : Saalιf Bagyã

  Seekã goma a waazʋ wã pʋgẽ, sẽn kẽed ne zogd lanins Lihlaam sẽn sõmb n talle, B leb n goma sũur loεεga managre, la a sẽn tõkr e lihlaam vɩɩma toto, la loεεga mangre gũusgu, la bida ramba gũusgu, b leb n goma zogdã managre, la b leb n gom nebã sẽn na n maan kaset taab zugu laahr daarã.

Ton Avis