Categories

 • Moore

  MP3

  Conferencier : Mohãmad Kindo Révision : Huseeni wedraogo

  Seekã goma a waazʋ wã pʋgẽ, sẽn kẽed ne zɩɩlmã, a hakɩɩka, la kõbg tor tore, la a wẽengã dĩina la dũni wã zugu ,.

 • Moore

  MP3

  Conferencier : Mohãmad Kindo Révision : Abdul Waahɩd Bagyã

  A gomame n wilg: Bãngr lanins sẽn tog n yɩɩd Lihlaangã pʋgẽ, sẽn yaa Ak- kurãan bãngre, la sũnna Bãngre, la daliil lanins sẽn wild sũnna gãdb sẽn yaa tɩlay, la yalla tõnd tara tʋlsm ne nusã tõom bãngr bɩɩ? la pagba bãngrã baob yõodo. La Bãngdba sẽn kõ vẽenem laning bãngrã baob zugu

Ton Avis