संक्ष्पितमा इस्लाम यो हो।

विशेषता

संक्ष्पित विशेषताः यस संक्ष्पित शब्दहरु द्धारा इस्लाम र त्यसको रुक्न, स्तम्भ, विशेषता
र चाहनाहरु बुझ्न सरल हुन्छ्। र यसबाट इस्लामलाई सम्झनको लागि र यसमा
प्रवेश गर्नको लागि साँचो नै हो।

Download
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ