हज्ज र उमरा एवं कुर्बानीको पर्व

विशेषता

यस आडियोमा हज्ज र उमरा एवं कुर्बानीको महत्व र श्रेष्ठता एवं समस्त कार्य र विधिहरूलार्इ विस्तारले कुरआन र हदीसको प्रकाशमा सिद्ध गरिएको छ ।

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ