इस्लामका पाँच आधार

विशेषता

यस पुस्तकमा लेखकले कलमा-लाइलाह इल्लाह मुहम्मदुर्रसूल्लाह-को अर्थ उल्लेख गरेको छ। उस्तै नमाज , रोजा , ज़कात, एवँ हज्जका व्याख्या गरेको छ।

Download
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ