De gezegende nacht

Beschrijving

Laylatoel-Qadr is een gezegende nacht, behorende tot de nachten van Ramadaan. Zij werd Laylatoel-Qadr (de Waardevolle Nacht) genoemd vanwege haar enorme waarde en aanzien. Ook is er gezegd: zij werd Laylatoel-Qadr genoemd, omdat de daden van aanbidding een grote waarde hebben in deze nacht.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  De gezegende nacht

  (Laylatoel-Qadr)

  [ nederlands - Dutch -الهولندية ]

  revisie: Abo Abdillah

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh)

  2012 - 1433

  Islam voor iedereen

  ﴿ليلة القدر ﴾

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: أبو عبد الله البلجيكي

  2012 - 1433

  Alle lof behoort aan Allah

  Laylatoel-Qadr is een gezegende nacht, behorende tot de nachten van Ramadaan. Zij werd Laylatoel-Qadr (de Waardevolle Nacht) genoemd vanwege haar enorme waarde en aanzien. Ook is er gezegd: zij werd Laylatoel-Qadr genoemd, omdat de daden van aanbidding een grote waarde hebben in deze nacht. Beide betekenissen komen op hetzelfde neer.

  Laylatoel-Qadr is een nobele en geweldige nacht. Tijdens deze nacht worden de goede daden vermenigvuldigd, de slechte daden worden uitgewist en de zaken worden voorbeschikt.

  Allah - Verheven is Hij - heeft deze nacht onderscheiden van de andere nachten: de openbaring van de Qor-aan (Koran) begon in deze nacht, de zaken worden tijdens deze nacht voorbeschikt en de edele Engelen dalen tijdens deze nacht neer naar de aarde. Daarom is de aanbidding tijdens deze nacht meer waard dan de aanbidding van duizend maanden.

  Aangezien de Metgezellen - moge Allah tevreden zijn met hen - wisten wat voor gunst en voortreffelijke status deze nacht heeft, wilden zij graag weten op welke nacht zij zou vallen. Maar Allah - Vrij is Hij van elke tekortkoming en Verheven - hield haar voor hen verborgen, vanwege Zijn Wijsheid en Zijn Barmhartigheid jegens de schepsels; opdat zij hun best zouden doen in het zoeken naar deze nacht en zodoende hun aanbidding zouden vermeerderen, wat enkel van nut is voor henzelf.

  De Metgezellen zagen Laylatoel-Qadr in hun dromen. Deze wezen er alle op dat Laylatoel-Qadr in de laatste tien nachten van de maand Ramadaan zou plaatsvinden. Daarop zei de Profeet - sallallahoe ‘alayhi wa sallam:

  "Ik zie dat jullie dromen overeenkomen op de laatste tien nachten. Wie haar dus wil zoeken, laat hij haar dan zoeken in de laatste tien nachten."

  Vooral tijdens de oneven nachten van de laatste tien, want het is waarschijnlijker dat Laylatoel-Qadr op één van die nachten valt. Het meest waarschijnlijke en datgene waar de meeste bewijzen op duiden, is dat zij op de 27e nacht van Ramadaan valt.

  Het is aanbevolen om op zoek te gaan naar deze nacht en naar de Barmhartigheid van Allah - Verheven is Hij - die tijdens deze nacht neerdaalt. Deze nacht is namelijk een gezegende nacht. De daden worden hierin vermenigvuldigd, de smeekbede wordt verhoord en de aanroeping wordt beantwoord. Degene die ontzegd wordt van deze nacht en van de Barmhartigheid die tijdens deze nacht neerdaalt, die is werkelijk ontzegd.

  Doe dus je best tijdens Ramadaan, vooral tijdens de laatste tien nachten en tijdens de 27e nacht in het bijzonder. Moge Allah ons hierin Zijn Barmhartigheid schenken.

  Bron: Taysier al-‘Allaam Sharh ‘Oemdatil-Ahkaam, het Boek van het Vasten, Hoofdstuk Laylatoel-Qadr, Hadieth nr. 1 & 2 (licht aangepast)

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !