Wijze uitspraken van Ibn Alqayyim

Beschrijving

Ibn Alqayyim, beter bekend als de dokter van de zielen, in het artikel vind je een paar van zijn briljante wijsheden die je innerlijk een fraaie poetsbeurt geeft, zodanig dat u weer tot rust kunt komen.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

Wijze uitspraken van Ibn Alqayyim

[ Nederlands - Dutch -الهولندية ]

Ibn Alqayyim

revisie: Abo Abdillah

Bron: Madarij Assalikine

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

2013 - 1434

بعض الحكم من مدارج السالكين

« باللغة الهولندية »

ابن القيم

مراجعة: أبو عبد الله

المصدر: مدارج السالكين

2013 - 1434

 Uitspraken om over na te denken deel 1

 1. “Iemands volmaaktheid uit zich in het verrichten van goede daden en het bezitten van juiste kennis.”
 2. “De standvastigheid van een persoon in dit wereldse bepaalt de standvastigheid van zijn voeten over de Siraat in het Hiernamaals.”
 3. “Wees niet verontrust vanwege het feit dat jij je alleen bevindt op het pad van de waarheid.”
 4. “Hoe vollediger de aanbidding van een persoon is, hoe meer aandacht hij krijgt van Allah.”
 5. “Toevlucht zoeken bij Allah hangt van twee fundamenten af: Vertrouwen in Allah en op Hem bouwen.”
 6. “De dienaar zal de woorden: “ﷻ‬ aanbidden wij” niet werkelijk verwezenlijken, totdat hij beschikt over twee fundamenten: al-Ikhlaas (zuivere toewijding) en al-Moetaabaah (navolging).”
 7. “Niemand kent het geheim en doel van de aanbidding, behalve hij die op de hoogte is van de Namen, Eigenschappen en Eenheid van Allah. En degene die beweert een positie te hebben bereikt waarbij de aanbiddingen voor hem komen te vervallen, is een Zindieq (dwaalgeest) en ongelovig.”
 8. “Iedere adem die uitgeblazen wordt, maar niet nader tot Allah brengt, zal uiteindelijk een vernauwing zijn voor de dienaar.”
 9. “Wanneer het hart zich met iets vult, zal het geen plaats meer overhouden voor wat anders.”
 10. “Degene die deze weg bewandelt, zal blootgesteld worden aan beproevingen en obstakels. Slechts met het inzicht van kennis zal men zich hiervan kunnen redden.”
 11. “Wie zich afwendt van de waarheid, belandt in valsheid.”
 12. “Er is niemand die slecht over zichzelf denkt, of dit komt omdat hij zijn ware aard kent. En degene die positief over zichzelf denkt, is de meest onwetende over zijn aard.”
 13. “Dat iemand tevreden is met zijn aanbiddingen duidt op het feit dat hij een positief zelfbeeld heeft, maar onwetend is over de rechten van aanbidding.”
 14. “Onwetendheid en onrecht zijn de bron van elke slechte woord of daad.”
 15. “De ziel is de bron van al het slechte, en het goede dat zich daarin bevindt is afkomstig van Allah.”

 Uitspraken om over na te denken deel 2

 1. “Hoe meer een dienaar zich inspant in het verkrijgen van leiding en het uitnodigen naar Allah, hoe meer de dwazen zich zullen inspannen om hem te verleiden.”
 2. “Wanneer men een daad perfectioneert, zal dit hem zwaar vallen.”
 3. “Het verkwisten van tijd, zal het licht der toezicht doden.”
 4. “Het uitstellen van Tawbah is een zonde waarvoor Tawbah verricht moet worden.”
 5. “Het verrichten van Tawbah druist in tegen hetgeen waar de ziel naar uitnodigt en geeft gehoor aan de oproeper naar de waarheid.”
 6. “Er bestaat consensus onder de metgezellen over het feit dat eenieder die Allah ongehoorzaam is, onwetend is.”
 7. “Onderwerping is de kern, het ziel en het brein van al-Oeboediyyah (Allahs Alleenrecht op aanbidding).”
 8. “Tot de beloning van leiding behoort de leiding die daaruit voortvloeit. En tot de bestraffing van dwaling behoort de dwaling die daaruit voortvloeit.”
 9. “De schepselen zullen over twee zaken gevraagd worden: “Wie aanbaden jullie?” en “Hebben jullie gehoor gegeven aan de oproep van de boodschappers?”
 10. “Hoogmoed van de mensen van dwaling en verwarring, zal de waarheid niet afweren.”
 11. “Hypocrisie heeft twee voedingsbodems: liegen en Riyaa’ (pronken). Hypocrisie uit zich vervolgens in twee zaken: zwakte in inzicht en in vastberadenheid.”
 12. “Ibn Taymiyah heeft gezegd: “Wie het eeuwige geluk wenst, dient zich te houden aan de drempel van al-'Oeboediyah.”
 13. “Het volgen van de begeerten weerhoudt je ervan om profijt te ondervinden van een vermaning.”
 14. “Geluk in het wereldse en het Hiernamaals zit hem in het vastklampen aan Allah en Zijn Koord.”
 15. “Hoe dichter een dienaar bij zijn Heer staat, hoe meer hij zich met Hem zal bezighouden.”

 Uitspraken om over na te denken deel 3

 1. “De blinde driften van de ziel kunnen slechts herkend worden door iemand die verankerd is geraakt in kennis, de Voorschriften en de Eigenschappen van Allah.”
 2. “Wie geen ambitie heeft om stappen voorwaarts te maken, loopt achter zonder dat hij het doorheeft, want absolute stilstand bestaat niet.”
 3. “Het is geen vereiste voor een geliefde van Allah om volledig zonder fouten te zijn.”
 4. “De daad van een onachtzame is vaak zonder toewijding.”
 5. “Een teken van iemands oprechtheid is dat hij niet blij is wanneer hij geprezen wordt, noch treurt wanneer de mensen hem verguizen.”
 6. “Wanneer Allah het goede voor heeft met iemand, dan plant hij in zijn hart een getuige die voor hem het ware in dit wereldse en Hiernamaals signaleert.”
 7. “Een dienaar verdient het pas om betiteld te worden als asceet, wanneer dit te zien is in zijn bezit, uiterlijk, gezag, de mensen om hem heen, zijn ziel en de rest buiten Allah.”
 8. “Wanneer jij geen zoetheid aantreft in jouw aanbidding, trek deze dan in twijfel. Dit omdat Allah waarderend is en Hij de aanbidding (van de dienaar) beloont met de smaak van zoetheid.”
 9. “Toewijding komt met geduld.”
 10. “Het zuiveren van de ziel heeft alles te maken met de navolging van de boodschappers.”
 11. “Wie zich hoogmoedig opstelt tegenover de Waarheid, zal door Allah worden vernederd, gekleineerd en blootgesteld aan minachting.”
 12. “Wie het bewijs te buiten gaat, dwaalt af van het rechte pad.”
 13. “Het reinigen van de ziel is moeilijker dan het genezen van het lichaam.”
 14. “Rechtvaardigheid is de belangrijkste deugd.”
 15. “Hoe dichter men bij godsvrees staat, hoe meer Yaqeen (overtuiging) men krijgt.”