Gedrag van een moslim en de medemens

Beschrijving

De Koran geeft een aantal voorschriften met betrekking tot het gedrag van de gelovige ten opzichte van de medemens, gelovig en niet-gelovig. In dit artikel vindt de lezer de eigenschappen terug die de Islam hoog acht.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Gedrag van moslim en de medemens

  [ nederlands - dutch -الهولندية ]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2013 - 1434

  Islam voor iedereen

  تعامل المسلم مع الآخرين

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  2013 - 1434

  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

  Gedrag en de medemens

  4:36-37 Dien God en voeg aan Hem niets als metgezel toe en wees goed voor de ouders en ook voor de verwant, de wezen, de behoeftigen, de verwante buur, de niet-verwante buur, de metgezel, hij die onderweg is en degenen waarmee je door een eed verbonden bent. God bemint niet wie ingebeeld en verwaand zijn, die gierig zijn ...

  De Koran geeft een aantal voorschriften met betrekking tot het gedrag van de gelovige ten opzichte van de medemens, gelovig en niet-gelovig. Hieronder staat een selectie. Dit alles binnen de grenzen van het redelijke, er bestaan gevallen van overmacht - verzen 2:239 en 5:3.

  • bescheidenheid

  17:37 En loop niet verwaand op de aarde rond, jij zult de aarde immers niet doorboren en niet zul je de bergen in hoogte kunnen bereiken.

  31:18 Wend je wang niet hoogmoedig van de mensen af en loop niet verwaand op de aarde rond. God bemint geen enkele ingebeelde en verwaande.

  31:19 Wees gematigd in je lopen en spreek met zachte stem. De afschuwelijkste stem is immers de stem van de ezels.

  2:264 … maak jullie bijdragen niet waardeloos door gepoch en ergernis zoals die zijn bezit weggeeft om door de mensen gezien te worden …

  4:36 … God bemint niet die ingebeeld en verwaand zijn.

  • vergevingsgezindheid

  3:134 … en die hun woede inhouden en die de mensen vergeving schenken.

  45:14 Degenen die geloven moeten vergevend zijn voor de mensen die niet in de dagen van God geloven.

  • eerlijkheid - rechtvaardigheid - betrouwbaarheid

  22:30 … vermijd het om onware verklaringen te geven.

  2:42 Vermeng de waarheid niet met onwaarheid en verberg haar niet, jullie weten wel beter.

  49:6 … als een verdorvene met een mededeling tot jullie komt zorg ervoor dat jullie duidelijke inlichtingen inwinnen opdat jullie niet in onwetendheid mensen treffen en spijt krijgen over wat jullie gedaan hebben.

  2:188 Verteer niet onderling elkaars bezittingen door bedrog en gebruikt ze niet om ermee rechters te beïnvloeden om een deel van de bezittingen van de mensen willens en wetens in zonde te verteren.

  17:34 … en komt de verbintenis na ...

  5:89 God rekent jullie de onnadenkende uitspraken bij jullie eden niet aan, maar Hij rekent jullie aan waartoe jullie je in je eden verbinden. De verzoening ervoor is … Dat is een verzoening voor je eden die jullie gezworen hebben. En houdt jullie aan de eden …

  23:8 En ook trouw zijn ten aanzien van hun onderpanden en hun verbintenis.

  17:35 En geef de volle maat als jullie afmeten en weegt met de juiste weegschaal …

  17:36 En ga niet achter iets aan waarvan jij geen kennis hebt, het horen, het zien en het hart over al dat wordt verantwoording afgelegd.

  • de ouders

  31:14 … jij moet Mij en de ouders dank betuigen …

  17:23 En jouw Heer heeft bepaald dat jullie alleen Hem zullen dienen en dat men goed moet zijn voor de ouders of nu één van tweeën of allebei bij jou de ouderdom bereiken zeg dan niet foei tegen hen, bejegen hen niet onheus en spreek op een hoffelijke manier tot hen.

  17:24 En wees uit barmhartigheid voor hen nederig en ontvankelijk en zeg: mijn Heer erbarm ﷻ‬ over hen zoals zij mij grootbrachten toen ik klein was.

  31:15 Als zij (de ouders) er echter bij je aandringen om aan God metgezellen toe te voegen, waarvan jij geen kennis hebt, gehoorzaam hun dan niet en ga in het tegenwoordige leven behoorlijk met hen om …

  4:36 … en wees goed voor de ouders …

  • vrijgevigheid

  4:36-37 ... God bemint niet ... die gierig zijn, die de mensen opdragen gierig te zijn, die verbergen wat God hun van Zijn goedgunstigheid gegeven heeft ...

  3:92 Jullie zullen de vroomheid niet bereiken totdat jullie van wat jullie liefhebben bijdragen geven, God weet ervan.

  3:134 Die bijdragen geven in voorspoed en tegenspoed …

  2:274 Zij die van hun bezittingen weggeven ’s nachts en overdag, in het geheim en in het openbaar …

  2:264 … maak jullie bijdragen niet waardeloos door gepoch en ergernis zoals die zijn bezit weggeeft om door de mensen gezien te worden …

  2:280 En als er iemand (schuldenaar) in moeilijkheden is dan uitstel totdat er betere omstandigheden zijn. Maar dat jullie het als bijdrage schenken is beter voor jullie als jullie dat maar wisten.

  • zedigheid

  24:30 Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun schaamdelen kuis bedekt houden …

  24:31 Zeg tot de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan en hun schaamdelen kuis bedekt houden …

  23:5-6 En die hun schaamdelen kuis bedekt houden, behalve bij hun echtgenoten waarmee zij een eed van verbond hebben gesloten.

  6:151 … dat jullie geen onkuisheid mogen benaderen open of verborgen …

  24:2 De overspelige vrouw en de overspelige man, geselt ieder van hen … vers 4:16 stelt dat in geval van berouw en aanpassing de bestraffing niet gebeuren mag.

  24:33 En zij die geen weg vinden om te trouwen moeten zich kuis onthouden, totdat God hen door Zijn goedgunstigheid voorziet …

  • respect voor elkaar

  49:11 … mensen moeten elkaar niet belachelijk maken … en maak geen aanmerkingen op elkaar … en geef elkaar geen scheldnamen …

  49:12 … vermijd de vele vermoedens, sommige vermoedens zijn een zonde, en spioneer niet en roddelt niet over elkaar …

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !

  Beoordelingen