De gebroken letters in de Koran

Beschrijving

Waarom beginnen bepaalde Surahs in de Koran met Alif Laam Miem, Haa Miem, Yaa Sien. Wat is het belang van zulke termen of uitdrukkingen? Het antwoord vind je uitgebreid in het artikel.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  De gebroken letters in de Koran

  [ nederlands - dutch -الهولندية ]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2013 - 1434

  Islam voor iedereen

  الحروف المقطعة

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  2013 - 1434

  Alle lof behoort aan Allah.

  BETEKENIS VAN ALIF LAAM MIEM

  Vraag:

  Waarom beginnen bepaalde Surahs in de Koran met Alif Laam Miem, Haa Miem, Yaa Sien. Wat is het belang van zulke termen of uitdrukkingen?

  Antwoord:

  1. Gebroken Letters

  'Alif Laam Miem, Yaa Sien, Haa Miem', etc. staan bekend als Al-Muqattaat (de gebroken letters). Het Arabische Alfabet bestaat uit 29 letter (als de hamza en de alif als twee letter worden beschouwd), en er zijn 29 Surahs in de Glorieuze Koran die de ingekorte letters hebben staan aan het begin van de Surah. Deze gebroken letters verschijnen soms alleen, soms in de combinatie van twee letters en soms in de combinatie van drie, vier of vijf letters.

  a. Drie Surahs beginnen met alleen een letter:

  (i) Surah Sad, hoofdstuk 38, met Sad

  (ii) Surah Qaf, hoofdstuk 50, met Qaf

  (iii) Surah Noon of Qalam, hoofstuk 68, met Noon

  b. De combinatie van twee letters komt in 10 Surahs:

  Drie van hen komen alleen maar één keer voor:

  (i) Surah Ta Ha, hoofdstuk 20, met Ta Ha

  (ii) Surah Al Naml, hoofdstuk 27, heeft Ta Sien

  (iii) Hoofstuk Yaa Sien, hoofstuk 36, heeft Ya Sien

  Ha Miem komt in zeven opeenvolgende Surahs voor, van Surah 40 tot en met Surah 46:

  (i) Surah Ghafir of Al-Mu'min, hoofdstuk 40

  (ii) Surah Fussilat, hoofdstuk 41

  (iii) Surah Al Shura, hoofstuk 42

  (iv) Surah Al Zukhruf, hoofdstuk 43

  (v) Surah Al Doekhan, hoofdstuk 44

  (vi) Surah Al Jathiyah, hoofdstuk 45

  (vii) Surah Al Ahqaf, hoofdstuk 46

  c. Er zijn drie combinaties van elk drie letters, die voorkomen in 14 Surahs

  Alif Laam Miem, komt voor in zes Surahs

  Surah Al-Baqarah, hoofdstuk 2

  Surah Ali 'Imran, hoofstuk 3

  Surah Al 'Ankabut, hoofdstuk 29

  Surah Al Room, hoofdstuk 30

  Surah Loeqman, hoofdstuk 31

  Surah Al Sajdah, hoofstuk 32

  Alif Laam Raa, komt voor in zes opeenvolgende Surahs: Surah 10 tot en met Surah 15:

  Surah Yunus, hoofdstuk 10

  Surah Hud, hoofdstuk 11

  Surah Yusuf, hoofdstuk 12

  Surah Al Rad, hoofdstuk 13

  Surah Ibrahim, hoofdstuk 14

  Surah Al Hijr, hoofdstuk 15

  Ta Sien Miem, komt voor in twee Surahs:

  Surah Ash-Shuara, hoofdstuk 26

  Surah Al-Qasas, hoofstuk 28

  d. De combinatie van vier letters komt twee keer voor:

  Surah Aaraf, hoofdstuk 7: Alif Laam Miem Sad

  Surah Anfal, hoofdstuk 8: Alif Laam Miem Ra

  e. De combinatie van vijf letters komt twee keer voor:

  Surah Maryam, hoofdstuk 19, begint met Kaf Haa Yaa Ayn Sad

  Surah Ash-Shura, hoofdstuk 42, begint met Haa Miem Ayn Sien Qaf

  Surah Ash-Shura, hoofdstuk 42, heeft een dubbele combinatie van gebroken letters, een set van twee letters, gevolgd door een set van drie letters.

  2. De betekenis van deze ingekorte letters (gebroken letters)

  De betekenis en het doel van deze letters is onzeker. Er is door de jaren heen een diversheid aan uitleg gegeven door de Moslim geleerden. Een paar van deze zijn:

  Deze letters kunnen inkortingen (afkortingen) zijn voor bepaalde zinnen en woorden, bijvoorbeeld, Alif Laam Miem betekend Ana-Alahu -a'Laam of Noon betekend Noor (licht), etc.

  Deze letters zijn geen inkortingen, maar symbolen en namen van Allah of iets anders.

  Deze letters werden gebruikt om te rijmen.

  Deze letters hebben een numeriek doel, omdat de semitische letters ook diverse numerieke waarden hebben.

  Deze letters werden gebruikt om de aandacht van de Profeet (saws), en later van zijn publiek te trekken.

  Vele uitgebreide boeken zijn er geschreven over het doel, belang van deze inkortingen.

  3. De beste uitleg van de ingekorte letters:

  Van alle uitleggen die er zijn gegeven door diverse geleerden, is de ene die authentiek is en ook word ondersteund door de Tafsir van Ibn Kathir, Zamkshari en Ibn Taymiyah de volgende:

  Het menselijke lichaam is samengesteld van allerlei verschillende fundamentele elementen die gevonden worden in de natuur. Klei en stof zijn samengesteld van dezelfde fundamentele elementen. Toch zou het absurt zijn om te zeggen dat de mens exact hetzelfde is als stof.

  We kunnen allemaal toegang krijgen tot de elementen die gevonden zijn in het menselijke lichaam en voegen een paar liters water toe, dat een groot deel uitmaakt van het menselijke lichaam. We kennen de elementen in het menselijke lichaam en toch zijn we onwetend als we worden gevraagd over het geheim van het leven.

  Op dezelfde wijze adresseert de Koran aan die mensen die zijn Goddelijke authoriteit afwijzen. Het verteld hen dat 'deze Koran is in jouw eigen taal', waar de Arabieren trots op waren. Het is samengesteld met dezelfde letters waarmee de Arabieren zich op de meest welbespraakte wijze uitdrukten.

  De Arabieren waren heel trots op hun taal en het Arabisch was op zijn hoogtepunt toen de Koran werd geopenbaard. Met de letters Alif Laam Miem, Yaa Sien, Haa Miem, etc. (in het Nederlands zouden we zeggen A,B,C,D) daagt de Koran de mensheid uit, als deze twijfelen aan zijn authenciteit, om een Surah te produceren die op zijn minst enigszins gelijk is aan de schoonheid en welsprekendheid van de Koran.

  In eerste instantie daagde de Koran alle mensen en djinns uit om een voordracht zoals de Koran te maken en voegt toe dat ze daar niet toe in staat zouden zijn, zelfs als ze elkaar zouden helpen. Deze uitdaging staat vermeld in Surah Isra, hoofdstuk 17, vers 88 en in Surah Toor, hoofdstuk 52, vers 34.

  Later herhaalt de Koran de uitdaging in Surah Hoed, hoofstuk 11, vers 13 door te zeggen 'produceer tien surahs gelijk aan de Qoer'anische Surahs'. En later in Surah Yunus, hoofdstuk 10, vers 38 'produceer een surah gelijk aan een Surah uit de Koran'. En uiteindelijk de makkelijkste uitdaging die wordt vermeld in Surah Al-Baqarah hoofdstuk 2, vers 23 en 24.

  "En als jullie in twijfel verkeren over wat Wij hebben neergezonden aan Onze dienaar (Mohammad), brengt dan een gelijkwaardige Soerah (hoofdstuk) voort, en roept jullie getuigen buiten Allah op, als jullie waarachtigen zijn.

  Als jullie daar niet toe in staat zijn, en jullie zullen er nooit toe in staat zijn, vreest dan de Hel; haar brandstof bestaat uit mensen en stenen, (zij is) gereedgemaakt voor de ongelovigen." [Koran 2:23-24]

  Om de vaardigheden van twee ambachtsmannen te vergelijken moeten ze allebei monsters van hetzelfde ruwe materiaal gegeven worden en ze moeten dezelfde opdracht vervullen. Als ze allebei kleermakers zijn dan moeten ze worden voorzien van dezelfde stoffen. De ruwe materialen van de Arabische taal zijn deze letters, Alif Laam Miem, Ya Sien (in het Nederlands A,B,C,K,L,S, etc). De wonderlijke natuur van de taal van de Koran ligt niet alleen in het feit dat het het Woord van Allah is, maar ook het feit dat de Koran nooit is gevenaard, desondanks dat het van dezelfde letters is gemaakt waar de Arabische heidenen zo trots op waren en zoveel waarde aan hechtten.

  De Arabieren staan bekend om hun rethorische vermogendheid, welbespraaktheid en veelzeggende uitdrukking. Net zoals de bestanddelen van het menselijke lichaam bekend voor ons zijn en voor ons te verkrijgen zijn, zijn de letters waaruit de Koran is opgebouwd ook bekend voor ons, en ze worden vaak door ons gebruikt om woorden te formuleren. Het leven kan niet door ons worden gecreerd, zelfs als we de kennis bezitten van de bestanddelen van het menselijke lichaam. Op dezelfde manier kunnen we niet dezelfde welbespraaktheid en schoonheid van uitdrukking vastleggen, ondanks dat we de letters waaruit de Koran is opgebouwd kennen. De Koran bewijst ons dus Zijn Goddelijke oorsprong.

  4. De wonderlijke kwaliteit van de Koran wordt direct na deze gebroken letters vermeldt.

  Daarom spreekt de Koran, direkt na het vermelden van deze gebroken letters, over het wonder van de Koran en zijn authoriteit. Zoals in Surah Baqarah, hoofstuk 2, vers 1-2:

  "Alif Laam Miem. Dit is het Boek (de Koran) waaraan geen twijfel is, een leidraad voor de Muttaqoen." [Koran 2:1-2]

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !

  Categorieën: