Wie is het die geen wiskunde kent?

Beschrijving

De vijanden van de Islam staan nooit stil, het minst dat ze vinden om de Islam aan te vallen gebruiken ze zonder enige twijfel. Dit artikel legt de bewering van Arun Shourie bloot, namelijk dat er een rekenfout staat in de Koran.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Wie is het die geen wiskunde kent?

  [ nederlands - dutch -الهولندية ]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  2013 - 1434

  من الذي لا يعرف الرياضيات؟

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  2013 - 1435

  Alle lof behoort aan Allah.


  DE SCHRIJVER VAN DE KORAN KAN GEEN WISKUNDE.

  Vraag:

  Volgens Arun Shourie staat een rekenkundige fout in de Koran. Als je in hoofdstuk 4, verzen 11 en 12, de verschillende delen (percentages) van de erfenis die wordt verdeeld opteld, dan is dit meer dan een. Dus de schrijver van de Koran kan geen wiskunde.

  Antwoord:

  De Koran heeft het op diverse plaatsen over de erfenis:

  Surah Al Baqarah hoofdstuk 2 vers 180
  Surah Al Baqarah hoofdstuk 2 vers 240
  Surah Al Nisa hoofdstuk 4 verzen 7 to 9
  Surah Al Nisa hoofdstuk 4 verzen19 and 33
  Surah Al Ma'idah hoofdstuk 5 verzen 105 and 108

  Met betrekking tot het deel van de erfenis wordt dit duidelijk weergegeven in Surah Nisa, hoofdstuk 4, verzen 11, 12 en 176.

  Laten we de verzen die door Arun Shoerie worden geciteerd een onderzoeken (Surah Nisa, hoofdstuk 4, verzen 11 en 12)

  11. Allah gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het mannelijke kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen, maar als er alleen meisjes zijn, meer dan twee, dan is er voor haar tweederde van de nalatenschap en als er slechts een is, voor haar is de helft. En voor elk zijner ouders is er een zesde deel der erfenis, als hij een kind heeft, maar als hij geen kind heeft en zijn ouders van hem erven, dan is er voor zijn moeder een derde deel en als hij broeders en zusters heeft, dan is er voor zijn moeder een zesde deel na de betaling van enig legaat, dat hij heeft nagelaten of van (niet vereffende) schuld. Uw ouders en uw kinderen, gij weet niet, wie van hen u het meest tot heil is. Dit is vastgesteld door Allah. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs.

  12. En gij zult de helft hebben van hetgeen uw vrouwen nalaten, indien zij geen kind hebben, maar indien zij een kind hebben, is er voor u een vierde van hetgeen zij nalaten na de betaling van enig legaat, dat zij hebben nagelaten of van schuld. En zij zullen een vierde hebben van hetgeen gij nalaat, als gij geen kind hebt, maar als gij een kind hebt, zo is er voor hen een achtste deel van hetgeen gij nalaat, na de betaling van enig legaat of van onverrekende schuld. En indien er een man of een vrouw is, van wie wordt gerfd en deze is ouderloos en kinderloos en heeft een broeder of een zuster, dan is er voor elk hunner een zesde deel. Maar als er meer dan dezen zijn, dan zijn zij deelgenoten in een derde na de betaling van enig legaat, dat is nagelaten of van schuld, zonder benadeling. Dit is gebod van Allah en Allah is Alwetend, Verdraagzaam.

  De Islam legt de wet van de erfenis in erg gedetailleerd uit. De grote lijnen worden gegeven in de Qoer'aan en de kleine details worden gegeven in de Ahadith (de overleveringen van de Profeet, saws)

  Een persoon zou zijn hele leven kunnen spenderen, met het onderzoeken van de Islamitische wet van de erfenis, met zijn diverse combinaties. Arun Shourie zegt de wet te kennen, alleen maar door het openvlakkig lezen van de twee verzen van de Koran, zonder de criteria te kennen.

  Hetzelfde is een persoon die een heel moeilijke wiskundige opgave wil maken, maar niet eens de basisregels van de wiskunde kent (1ste De haakjes weghalen 2de delen, 3e vermenigvuldiging, 4e optellen en 5e aftrekken). Als Arun Shourie geen wiskunde kent en eerst de vermenigvuldiging doet en daarna de vermindering en daarna de haakjes weghalen, dan delen en als laatste optellen, dan is het antwoord wat hij zou krijgen, zonder meer fout.

  Wanneer de Koran de wet van de erfenis vermeld in Surah Nisa, hoofdstuk 4, verzen 11 en 12, ook al wordt het deel van de kinderen eerst genoemd en daarna dat van de ouders en de echtgenoten. Volgens de erfeniswet in de Islam, nadat de schulden en wettelijke verplichtingen zijn afbetaald, hangt het deel van de erfenis wat de echtgenoten en de ouders erven ervan af, of de overledene wel of geen kinderen heeft achtergelaten, en het deel van de erfenis wat overblijft wordt verdeeld tussen de zonen en de dochters, volgens hun respectievelijke deel.

  Dus waar komt de vraag naar boven of het totaal boven de een uitkomt? Dus het is niet Allah die geen wiskunde kent, maar het is Arun Shoerie zelf, die onwetend is betreffende de wiskunde.