Erfenis

Beschrijving

De Glorieuze Koran bevat specifieke en gedetailleerde aanwijzingen met betrekking tot de erfenis, onder de gerechtvaardigde begunstigden.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Erfenis

  [ nederlands - dutch –الهولندية ]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  2013 - 1435

  الإرث

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  2013 - 1435

  Alle lof behoort aan Allah.

  ERFENIS

  Vraag: Waarom is het deel van de erfenis van de vrouw onder de Islamitische Wet maar de helft van de erfenis van de man?

  Antwoord:

  De Glorieuze Koran bevat specifieke en gedetailleerde aanwijzingen met betrekking tot de erfenis, onder de gerechtvaardigde begunstigden.

  De verzen uit de Koran met betrekking tot de erfenis zijn:

  - Surah Baqarah, hoofdstuk 2, vers 180

  - Surah Baqarah, hoofdstuk 2, vers 240

  - Surah Nisa, hoofdstuk 4, vers 7-9

  - Surah Nisa, hoofdstuk 4, vers 19

  - Surah Nisa, hoofdstuk 4, vers 33 en

  - Surah Maidah, hoofdstuk 5, vers 106-108

  Er staan drie verzen in de Koran die over het algemeen het aandeel van de naaste familie beschrijven, Surah Nisa, hoofdstuk 4, verzen 11, 12 en 176. De vertaling van deze verzen is als volgt:

  11. Allah gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het mannelijke kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen, maar als er alleen meisjes zijn, meer dan twee, dan is er voor haar tweederde van de nalatenschap en als er slechts één is, voor haar is de helft. En voor elk zijner ouders is er een zesde deel der erfenis, als hij een kind heeft, maar als hij geen kind heeft en zijn ouders van hem erven, dan is er voor zijn moeder een derde deel en als hij broeders en zusters heeft, dan is er voor zijn moeder een zesde deel na de betaling van enig legaat, dat hij heeft nagelaten of van (niet vereffende) schuld. Uw ouders en uw kinderen, gij weet niet, wie van hen u het meest tot heil is. Dit is vastgesteld door Allah. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs. 12. En gij zult de helft hebben van hetgeen uw vrouwen nalaten, indien zij geen kind hebben, maar indien zij een kind hebben, is er voor u een vierde van hetgeen zij nalaten na de betaling van enig legaat, dat zij hebben nagelaten of van schuld. En zij zullen een vierde hebben van hetgeen gij nalaat, als gij geen kind hebt, maar als gij een kind hebt, zo is er voor hen een achtste deel van hetgeen gij nalaat, na de betaling van enig legaat of van onverrekende schuld. En indien er een man of een vrouw is, van wie wordt gerfd en deze is ouderloos en kinderloos en heeft een broeder of een zuster, dan is er voor elk hunner een zesde deel. Maar als er meer dan dezen zijn, dan zijn zij deelgenoten in een derde na de betaling van enig legaat, dat is nagelaten of van schuld, zonder benadeling. Dit is gebod van Allah en Allah is Alwetend, Verdraagzaam. [Koran 4:11-12]

  176. Zij vragen om een uitspraak. Zeg: "Allah geeft Zijn uitspraak betreffende "Kalalah": Indien een man sterft en geen kind achterlaat en hij heeft een zuster, dan moet zij de helft van hetgeen hij nalaat ontvangen en hij zal van haar erven (alles) indien zij geen kind heeft. Maar als er twee zusters zijn, dan moeten zij twee derde van hetgeen hij nalaat ontvangen. En als er meer zijn - zowel mannen als vrouwen - dan zal de man evenveel als het aandeel van twee vrouwen ontvangen. Allah legt u dit uit, opdat gij niet zult afdwalen; Allah heeft kennis van alle dingen. [Koran 4:176]

  In de meeste gevallen erft een vrouw de helft van wat haar mannelijke wederhelft erft. Maar dit is niet altijd het geval. In het geval dat de overledene geen nageslacht of ouders meer achterlaat, maar een broer en zus achterlaat, dan krijgen ze allebei een-zesde deel. In sommige gevallen kan een vrouw zelfs het dubbele van een man erven. Als de overledene een vrouw is die geen kinderen, broers of zusters achterlaat, maar wel haar man, moeder en vader. Dan krijgt haar man de helft, terwijl haar moeder eenderde krijgt en haar vader een-zesde. In dit specifieke geval erft de moeder het dubbele van de vader. Het is waar dat over het algemeen de vrouw een deel erft dat de helft is van dat van de man. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

  1. de dochter erft de helft van wat de zoon erft,

  2. de echtgenote erft 1/8ste en de echtgenoot erft 1/4de als de overledene kinderen had.

  3. de echtgenote erft 1/4de en de echtgenoot erft 1/2de als de overledene geen kinderen had.

  4. Als de overledene geen ouders of kinderen meer had, dan erft de zuster de helft van de broer.

  In de Islam heeft de vrouw geen financiële verplichtingen en de economische verantwoordelijkheid ligt op de schouders van de man. Voordat een vrouw is getrouwd is het de plicht van haar vader of broer om te zorgen voor het onderdak, de beschutting, kleding en andere financiële benodigdheden van de vrouw. Nadat ze is getrouwd is het de verplichting van de echtgenoot of de zoon. De Islam houdt de man financieel verantwoordelijk in het voldoen aan de wensen van de familie. Om het mogelijk te maken om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen, krijgt de man een dubbel deel in de erfenis. Bijvoorbeeld, een man sterft en laat 3.000 euro achter voor de kinderen (een zoon en een dochter) dan erft de zoon 2.000 euro en de dochter 1.000 euro. Van de 2.000 euro die zoon erft zou hij uit verplichting een groot deel uit moeten geven aan zijn familie, zeg maar zo'n 80% en laten we zeggen dat hij 400 euro voor zichzelf overhoudt. Aan de andere kant hoeft de dochter die 1.000 euro heeft geërfd geen enkele cent uit te geven aan wie dan ook, behalve aan zichzelf. Ze kan het hele bedrag voor zichzelf houden. Waar zou jouw voorkeur naar uit gaan: 2.000 waarvan je 1.600 aan anderen moet uitgeven of 1.000 euro die je geheel voor jezelf kan houden? Einde