Wij geloven in Jezus (vrede zij met hem)

Beschrijving

Als moslims geloven we in één Schepper, in al Zijn profeten inclusief Jezus (vrede zijn met hem), die we beschouwen als één van de machtigste profeten van Allah. We accepteren ook dat hij zowel de Messias als het Woord van Allah is.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Wij geloven in Jezus (vrede zij met hem)

  [nederlands - dutch -الهولندية ]

  Soliman H. Al-But'he

  vertaler: Aboe Yasmin al-Hollandee

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  bron: www.uwkeuze.net

  2014 - 1435

  نحن نؤمن بعيسى عليه السلام

  «باللغة الهولندية»

  سليمان بن حمد البطحي

  ترجمة: أبو يسمين الهولندي

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  2014 - 1435

  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

  Voorwoord

  Wij presenteren u deze informatie zodat Allah de Verhevene ons op de Dag der Opstanding niet zal beschuldigen dat we de waarheid hebben verborgen. Wij zijn niet uit op het welbehagen, lofprijzing of goedkeuring van een persoon, maar we zijn enkel uit op het welbehagen van Allah. In de Edele Qor-aan wordt medegedeeld: “Zeg (O Mohammad): “Wij geloven in Allah en wat er aan ons is neergezonden en wat er is neergezonden aan Ibraahiem (Abraham) en Ismaa'iel (Ismaël) en Ish'aaq (Izaak) en Ya'qoeb (Jacob) en de kinderen van Ya'qoeb en wat er is gegeven aan Moesa (Mozes) en 'Iesa (Jezus) en wat er is gegeven van hun Heer aan de profeten, wij maken geen onderscheid tussen één van hen en wij onderwerpen ons aan Hem." (Soerah Al-Baqarah (2), aayah 136)

  Als moslims geloven we in één Schepper, in al Zijn profeten inclusief Jezus (vrede zijn met hem), die we beschouwen als één van de machtigste profeten van Allah. We accepteren ook dat hij zowel de Messias als het Woord van Allah is. Ook geloven we dat hij op een wonderbaarlijke manier geboren is, zonder mannelijke tussenkomst. Wij geloven ook dat hij leven gaf aan de doden met Allah's toestemming en dat hij de blinden en de leprozen heeft genezen met Allah's toestemming. De Edele Qor-aan, samen met andere geopenbaarde boeken, legt nadruk op belangrijke aspecten van Jezus (vrede zij met hem), zijn moeder, zijn geboorte, zijn missie en zijn opstijging naar de hemel.

  Maagd Maria

  Het verhaal van Jezus (vrede zij met hem) in de Edele Qor-aan begint met de conceptie van zijn moeder Maria, toen de vrouw van 'Imraan (Maria's moeder) een belofte deed haar kind te wijden aan de aanbidding van Allah in de Tempel. Dit is vermeld in de verzen: “Toen de vrouw van 'Imraan zei: “Mijn Heer, voorwaar, ik wijd bij belofte aan ﷻ‬ wat er in mijn buik is, aanvaard het van mij. Voorwaar, ﷻ‬ bent de Alhorende, de Alwetende." En toen zij haar gebaard had, zei zij: “Mijn Heer, ik heb haar gebaard, (het is) een meisje," en Allah wist het best wat zij gebaard had – “en het mannelijke is niet als het vrouwelijke. En voorwaar, ik heb haar Maryam (Maria) genoemd, en ik smeek ﷻ‬ haar en haar nakomelingen te beschermen tegen de vervloekte Satan." Toen aanvaardde haar Heer haar vriendelijk en deed haar goed opgroeien. En Hij stelde haar onder de hoede van Zakariyyaa (Zacharia). Iedere keer dat Zakariyyaa in de (gebeds-) ruimte bij haar kwam vond hij levensvoorzieningen bij haar. Hij zei: “O Maryam, van waar heb jij dat?" Zij zei: “Dat komt bij Allah vandaan, voorwaar, Allah voorziet wie Hij wil zonder afrekening." (Soerah Aal 'Imraan (3), aayah 35-37)

  De Edele Qor-aan geeft aan dat Allah de Almachtige Maria heeft gekozen, gereinigd en haar verhief boven alle andere vrouwen van deze wereld. Dit is vermeld in de volgende verzen: “En toen de Engelen zeiden: “O Maryam, voorwaar, Allah heeft jou uitverkoren en jou gereinigd en jou boven de vrouwen van de werelden uitverkoren." O Maryam, gehoorzaam jouw Heer en kniel je voor Hem neer en buig je met de buigenden." (Soerah Aal 'Imraan (3), aayah 42-43 )

  De wonderbaarlijke geboorte van Jezus (vrede zij met hem)

  Wat betreft de geboorte van Jezus (vrede zij met hem) zegt Allah de Verhevene in het hoofdstuk “Maryam" in de Edele Qor-aan: “En noem in het Boek (de Qor-aan) Maryam, toen zij zich terugtrok van haar familie naar een oostelijke plaats (in de tempel). En zich van hen afzonderde achter een scherm. Vervolgens zonden Wij haar Onze Geest (de engel Djibriel [Gabriel]) en hij verscheen aan haar als een volmaakt mens. Zij zei: “Ik zoek mijn bescherming bij de Barmhartige tegen jou, als jij (Allah) vreest." Hij zei: "Voorwaar, ik ben slechts een gezant van jouw Heer, om jou een reine jongen te schenken." Zij zei: “Hoe kan ik een jongen krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt, ik ben geen onzedelijke vrouw." Hij zei: “Zo is het, jouw Heer heeft gezegd: “Dit is gemakkelijk voor Mij. En (Wij scheppen hem) opdat Wij hem tot een Teken voor de mensen maken en als Barmhartigheid van Ons. En het is een vastgestelde zaak." En zo droeg zij hem en trok zich met hem terug op een verre plek. En de geboorteweeën dwongen haar naar de stam van een palmboom (om zich tegen de pijn aan vast te houden) te gaan. Zij zei: “Was ik maar hiervoor gestorven en volledig vergeten geweest." Toen riep hij (Djibriel) haar van beneden de palmboom: “Treur niet, want jouw Heer heeft een beekje beneden jou verschaft. En schud de stam van de palmboom naar jou toe, dan zullen er rijpe dadels op jou vallen. Dus eet en drink en verkoel jouw ogen. Maar als jij iemand van de mensen ziet, zeg dan: “Voorwaar, ik heb de Barmhartige belooft te vasten, dus zal ik vandaag tot geen mens spreken." Toen ging zij naar haar volk, hem ('Iesa: Jezus) dragend. Zij zeiden: “O Maryam, voorzeker, jij hebt iets vreemds gedaan. O zuster van Haaroen, jouw vader was geen slechte man en jouw moeder was geen onzedelijke vrouw." Daarop wees zij naar hem. Zij zeiden: “Hoe kunnen wij spreken met een baby, die nog als kind in de wieg ligt?" Hij ('Iesa) zei: “Voorwaar, ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij de Schrift gegeven en mij tot een profeet gemaakt. En Hij heeft mij gezegend waar ik ook ben en Hij heeft mij bevolen de salaat (het gebed) te verrichten en de zakaat (te betalen), zolang ik leef. En om goed te zijn voor mijn moeder. En Hij heeft mij niet als een arrogante ongehoorzame gemaakt. Vrede zij met mij op de dag dat ik geboren werd en op de dag dat ik sterf en op de dag dat ik tot leven wordt opgewekt." Dat is 'Iesa, zoon van Maryam, het Woord van Waarheid waaraan zij twijfelen. Het is niet passend voor Allah om een zoon te hebben, Heilig is Hij, als Hij iets bepaalt, zegt Hij er slechts tegen: “Wees," en het is. (Zeg:) “En voorwaar, Allah is mijn Heer en jullie Heer: dus aanbidt Hem, dit is het rechte Pad." (Soerah Maryam (19), aayah 16-36)

  Jezus (vrede zij met hem), de zoon van Maria

  De kerk beweert dat Jezus (vrede zij met hem) de “enige verwekte zoon" van Allah is en dat Allah zelf bestaat uit drie delen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en dat alles op hetzelfde moment! De katholieken beklemtonen de goddelijkheid van Maria als de “Moeder van God". De Islam verwerpt al deze ideeën volledig. Allah de Verhevene zegt in de Edele Qor-aan: “Voorzeker, zij zijn ongelovig die zeggen: “Allah is de Masieh' (Messias), zoon van Maryam." Hoewel de Masieh' zei: “O Kinderen van Israël, aanbidt Allah, mijn Heer en jullie Heer." Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allah toekent: Allah heeft hem waarlijk het Paradijs verboden. En zijn bestemming zal de Hel zijn. En voor de onrechtvaardigen zijn er geen helpers. Voorzeker, zij zijn ongelovig die zeggen: “Voorwaar, Allah is één derde van drie (goden)." Want er is geen god dan Allah, de Ene. En indien zij niet ophouden met wat zij zeggen: dan treft zeker een pijnlijke bestraffing degenen van hen die ongelovig zijn. Waarom tonen zij geen berouw aan Allah en vragen zij Hem niet om vergeving? En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig. De Masieh', zoon van Maryam, is niet anders dan een boodschapper, hij werd waarlijk voorafgegaan door boodschappers en zijn moeder was een oprechte vrouw. Zij plachten beiden voedsel te eten (net als andere mensen). Zie hoe Wij voor hen de Tekenen duidelijk maakten en zie dan hoe zij (de ongelovigen) zich afwendden." (Soerah Al-Maa'idah (5), aayah 72-75)

  Moslims stellen daarentegen dat de wonderbaarlijke geboorte van Jezus (vrede zij met hem) zonder een vader, hem nog niet tot een god maakt of een “verwekte" zoon van God. Allah de Almachtige zegt in de Edele Qor-aan: “En zij (de christenen) zeiden: “Allah heeft Zich een zoon genomen." Heilig is Hij! Nee! Aan Hem behoort wat er in de hemelen en (op) de aarde is. Allen gehoorzamen Hem ootmoedig. (Hij is) de Voortbrenger van de hemelen en de aarde. En wanneer Hij een besluit over een zaak heeft genomen, dan zegt Hij er slechts tegen: “Wees," en het is." (Soerah Al-Baqarah (2), aayah 116-117)

  Allah de Barmhartige zegt verder in de Edele Qor-aan: “Zeg: “Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet één is aan Hem gelijkwaardig." (Soerah Al-Ikhlaa s (112), aayah 1-4)

  De geboorte van Jezus (vrede zij met hem) was niet bovennatuurlijker dan de schepping van onze voorvader Adam (vrede zij met hem). Allah de Almachtige haalt dit in de Edele Qor-aan als volgt aan : “Voorwaar, de gelijkenis (van de schepping) van 'Iesa is bij Allah als de gelijkenis (van de schepping) van Adam. Hij schiep hem uit aarde en zei vervolgens tot hem: “Wees," en hij was." (Soerah Aal 'Imraan (3), aayah 59)

  De missie van Jezus (vrede zij met hem)

  Onze Schepper zond profeten om de mensheid het rechte pad te laten zien. Jezus (vrede zij met hem) was één van deze boodschappers die Allah gereed had gemaakt om gestuurd te worden naar de joden (kinderen van Israël), die zich af hadden gekeerd van de leringen van de profeet Mozes (vrede zij met hem). Allah onderwees hem het Boek, de wijsheid, de Torah en het Evangelie, en steunde hem met verschillende wonderen om te bewijzen dat hij een boodschapper van Allah was. In de Edele Qor-aan zegt Allah de Verhevene: (Gedenkt) toen de Engelen zeiden: “O Maryam, voorwaar, Allah kondigt jou met een Woord van Hem een verheugende tijding aan: zjin naam is de Masieh' (Messias), 'Iesa, zoon van Maryam, in deze wereld en in het Hiernamaals is hij een man van eer en hij behoort tot degenen die dicht (bij Allah) staan. En hij spreekt tot de mensen vanuit de wieg en als volwassene en hij behoort tot de rechtschapenen." Zij zei: “O mijn Heer, hoe kan ik een kind krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt?" Hij (Allah) zei: “Zo is het: Allah schept wat Hij wil, als Hij over een zaak bepaalt, dan zegt Hij er slechts tegen: “Wees," en het is." En Hij onderwijst hem de Schrift, en de Wijsheid en de Tauraat (Thora) en de Indjiel (Evangelie). En (hij is) als een boodschapper voor de Kinderen van Israël, (die zegt:) “Voorwaar, ik ben tot jullie gekomen met een Teken van jullie Heer, en ik maak voor jullie (iets) uit klei, gelijkende op de vorm van een vogel en ik blaas erin en het zal met verlof van Allah een vogel zijn. En ik genees de blinden en de leprozen en ik doe de doden met het verlof van Allah tot leven komen. En ik vertel jullie wat jullie eten, en wat jullie in jullie huizen bewaren. Voorwaar, daarin is een Teken voor jullie als jullie gelovigen zijn. En (ik ben er) als bevestiging van wat er voor mij is gekomen van de Tauraat, opdat ik jullie een paar dingen wettig kan verklaren die voor jullie verboden waren, en ik ben tot jullie gekomen met een Teken van jullie Heer, vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij." (Soerah Aal 'Imraan (3), aayah 45-50)

  Men moet zich realiseren dat hoewel moslims geloven dat Jezus (vrede zij met hem) het zogenoemde “Goede Nieuws" heeft gekregen van Allah, we de huidige “Vier Evangelieën" niet erkennen als de uitspraken van Jezus (vrede zij met hem) zelf. Zelfs de Kerk geeft toe dat vier verschillende mannen de “Vier Evangelieën" hebben geschreven, maar houdt toch vol dat zij goddelijk geïnspireerd waren, een bewering die wij stellig verwerpen. Het kan gesteld worden dat als de vier schrijvers goddelijk waren geïnspireerd waarom er dan zoveel grote afwijkingen en weglatingen staan in hun respectievelijke individuele verslagen van het leven van Jezus (vrede zij met hem).

  Een andere missie van Jezus (vrede zij met hem) was de mensen te vertellen over de komst van de laatste profeet na hem. Allah de Almachtige bevestigt in de Edele Qor-aan: “En (gedenkt) toen 'Iesa, de zoon van Maryam, zei: “O Kinderen van Israël, voorwaar, ik ben voor jullie de boodschapper van Allah, ter bevestiging van wat er vóór mij is van de Tauraat en als verkondiger van een verheugende tijding over een boodschapper die na mij komt, zijn naam is Ah'mad." Toen hij dan met de duidelijke bewijzen tot hen kwam, zeiden zei: “Dit is duidelijk toverij." (Soerah As-Saf (61), aayah 6)

  Het Nieuwe Testament spreekt over de komst van een “Trooster" na de prediking van Jezus (vrede zij met hem) zoals te zien is in het evangelie van Johannes. In hoofdstuk 14 vers 16 staat: “...En ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere trooster (adviseur, helper, voorspreker, verdediger, versterker en hulp in nood) geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn..."

  Naar aanleiding van deze Bijbelse beschrijving geloven sommige christenen, of ze worden zo geïndoctrineerd te geloven, dat de beloofde “Trooster" de “Heilige Geest" is. Maar deze visie is discutabel en in feite onacceptabel omdat de “Heilige Geest" al aanwezig was tijdens de prediking van Jezus (vrede zij met hem), en zijn komst geen toekomstige gebeurtenis was. Daarom geloven de moslims dat de term “Trooster" onvermijdelijk verwijst naar een profeet. Die profeet was Mohammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem), de ongeletterde profeet, de enige profeet die een allesomvattende Openbaring van Allah de Verhevene met zich mee heeft gekregen, die in haar originele (authentieke) vorm bewaard is gebleven, en de hele wereld uitdaagt met één vergelijkend hoofdstuk te komen. Toch is niemand in de hele wereld in staat gebleken om deze uitdaging aan te kunnen gaan, en dit zal zo blijven tot het einde der tijd. Het is het Wonder der wonderen, het laatste testament van het geloof die aan de hele wereld is gericht en het omvat zowel licht en leiding als ook de veroordeling van zonden.

  Jezus (vrede zij met hem) is opgeheven naar de hemel

  Jezus (vrede zij met hem) werd gevolgd door een paar discipels die door Allah geïnspireerd waren hem te steunen. Niet alleen dat, de ongelovigen probeerden via een samenzwering Jezus (vrede zij met hem) te vermoorden, maar Allah de Barmhartige had een beter plan voor hem en zijn volgelingen zoals de Edele Qor-aan ons vertelt: “En toen 'Iesa ongeloof bij hen ontdekte, zei hij: “Wie zijn mijn helpers (op het rechte Pad) naar Allah?" Zijn metgezellen (Hawaariyyoen) zeiden: “Wij zijn helpers van Allah, wij geloven in Allah en getuigen dat wij ons overgegeven hebben. Onze Heer, wij geloven in wat ﷻ‬ neergezonden hebt en wij volgen de Boodschapper en schrijf ons daarom op bij de getuigen (van de Eenheid (Tawh'ied) van Allah)." En zij (de ongelovigen) beraamden listen en Allah maakte plannen en Allah is de beste van hen die plannen maken. En toen Allah zei: “O 'Iesa, voorwaar, Ik zal jou tot Mij nemen en Ik zal jou tot Mij opheffen en jou reinigen van degenen die ongelovig zijn en Ik zal degenen die jou volgen boven degenen die ongelovig zijn stellen, tot de Dag der Opstanding. Daarna zal de terugkeer tot Mij zijn en daarna zal Ik onder jullie rechtspreken over dat waarover jullie plachten de redetwistten. En wat degenen die ongelovig zijn betreft: hen zal Ik op de wereld en (in) het Hiernamaals met een strenge bestraffing straffen en er zullen voor hen geen helpers zijn." (Soerah Aal 'Imraan (3), aayah 52-56)

  Zoals de bovenstaande verzen aanduiden, werd Jezus (vrede zij met hem) opgeheven naar de hemel, wat betekent dat hij - in overeenstemming met de Edele Qor-aan - niet gekruisigd was. De vijanden van Jezus (vrede zij met hem) hadden als plan hem te doden aan het kruis, maar Allah de Genadevolle heeft hem gered en iemand die op hem leek werd in zijn plaats gekruisigd. Deze samenzwering en de valse beschuldigingen die naar Maria zijn gegooid, worden, volgens de beschrijving uit de Qor-aan, gezien als een aantal van de zonden van de niet-gelovige joden. Dit alles werd duidelijk gemaakt in deze verzen: “En (wegens) hun ongeloof en hun uitspraken over Maryam, als geweldige verzinsels! En (wegens) hun uitspraak “Wij hebben de Masieh' (Messias) 'Iesa, zoon van Maryam, gedood." Maar zij doodden hem niet en zij kruisigden hem niet, maar iemand die voor hen op hem leek. En voorwaar, degenen die daar van mening over verschillen, twijfelen daar onderling over. Zij hebben daar geen kennis over, zij volgen slechts vermoedens, en zij zijn er niet van overtuigd dat zij 'Iesa gedood hebben. Maar Allah heeft hem juist tot Zich opgeheven. En Allah is Almachtige, Alwijs. En er is niemand van de Lieden van de Schrift of hij moet voor zijn dood in hem (de Profeet 'Iesa) geloven en op de Dag der Opstanding zal hij een getuige voor hen zijn." (Soerah An-Nisaa-e (4), aayah 156-159)

  Conclusie

  Tot slot getuigen wij dat er geen god is dan Allah en dat niets het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah. Wij geloven dat Hij geen partners heeft en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is. Wij zijn zeker dat Jezus, zoon van Maria, Allah's dienaar en Zijn boodschapper is, en dat hij Zijn Woord (Wees! En hij was) is als een geschenk aan Maria en een ziel geschapen door Hem. We accepteren dat alle profeten broeders zijn van elkaar en dat er geen verschil is tussen hun religies. Deze religie is één religie en wel de Islam (het geloof in de eenheid van Allah). We getuigen dat het Paradijs waar is, de Hel waar is en dat Allah op de Dag des Oordeels de mensheid zal opwekken uit de graven. Dit zal gebeuren zoals Allah de Verhevene zegt in de Edele Qor-aan: “Hij heeft jullie de godsdienst uitgelegd: wat Hij heeft opgedragen aan Noeh' (Noah), en hetgeen Wij aan jou geopenbaard hebben en wat Wij aan Ibrahiem en Moesa en 'Iesa hebben opgedragen: dat jullie de godsdienst onderhouden en dat jullie daarover niet verdeeld raken. Het is een zware zaak voor de veelgoden aanbidders, waartoe jullie hen oproepen. Allah kiest voor Zich wie Hij wil en Hij leidt naar Zich wie terugkeert." (Soerah Ash-Shoera (42), aayah 13)

  Dit is onze boodschap, en de moslimgemeenschap zal getuige zijn op de Dag des Oordeels dat het de ware boodschap bevat. Ieder persoon kan deze boodschap accepteren of er afstand van nemen, de waarheid volgen of in de duisternis blijven. Allah de Almachtige zegt in de Heilige Qor-aan: “Allah, er is geen god dan Hij, de Levende, de Zelfstandige, sluimer noch slaap kan Hem treffen, aan Hem behoort toe wat er in de hemelen en wat er op de aarde is. Wie is degene die van voorspraak is bij Hem zonder Zijn verlof? Hij kent wat er voor hen is en wat er achter hen is. En zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, behalve wat Hij wil. En Zijn Zetel strekt zich uit over de Hemelen en de Aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet. En Hij is de Verhevene, de Almachtige. Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk, de rechte leiding is duidelijk onderscheiden van de dwaling, en hij die de Thaghoet (afgoden) verwerpt en in Allah gelooft: hij heeft zeker het stevigste houvast gegrepen, dat niet breken kan. En Allah is Alhorend, Alwetend." (Soerah Al-Baqarah (2), aayah 255-256; ook wel “Ayaat Al-Koersie" (het Troonvers) genoemd). Einde