De etiquette van het huwelijk

Beschrijving

Het is bekend dat er vele etiketten zijn op het gebied van het huwelijk, die ieder gehuwdemoslim moet weten. En daarna moet toepassen in zijn dageliks leven.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

 De etiquette van het huwelijk

Introductie van de sheikh Al Albaanie:

 Alle lof is voor Allah, die in de duidelijke ayaat van zijn boek zei:

“En onder zijn tekenen is dit , dat voor jullie vrouwen schiep van onder jullie zelf, opdat jullie rust in hen kunnen vinden en Hij heeft tussen jullie genegenheid en barmhartigheid geplaatst. Waarlijk, daarin zijn zeker tekenen voor mensen die nadenken”

 (Soerat Ar roem:21)

moge de gebeden en vrede van Allah op zijn profeet Mohammed ﷺ‬ zijn die in een authentieke  hadith zei:

 “Huw degenen die liefhebben en vruchtbaar zijn, want ik zal op de dag van qiyaamah oordeels) met de andere profeten wedijveren over het aantal van mijn volgelingen”   

(Overgeleverd door Ahmad en Attabaraanie met hasan isnaad. Sahih verklaard van anas door ibn hibbaan)

Er is in de islam bepaalde etiketten die voor een ieder  die trouwt geldt en een huwelijk wenst te voltrekken met een vrouw. De meeste moslims tegenwoordig, zelfs degenen die de ibaadah (aanbidding) van de islam uitoefenen, negeren of zijn totaal  onwetend geworden over deze islamitische etiketten. Vandaar dat ik besloot deze nuttige verhandeling te  schijven die deze kwestie duidelijk uitlegt, bij de gelegenheid van het huwelijk van iemand die mij dierbaar is. Ik hoop dat het een steun voor hem zal zijn en voor andere gelovige broeders die uitdragen wat het zegel der boodschappers ﷺ‬ heeft bepaalt op het gezag van de rabb van de werelden.  

Ik heb dat gevolgd door bepaalde kwesties uit te leggen die belangrijk zijn voor een ieder die trouwplannen heeft waar in het bijzonder vele  vrouwen mee aanraking komen.

Ik vraag Allah enige voordeel van deze verhandeling te brengen en dit werk, alleen voor zijn glorierijke te accepteren. Voorzeker hij is Rechtschapen, genadevol.

Het is bekend dat er vele etiketten zijn op het gebied van het huwelijk. Alles waar ik mij over bekommer in dit snel bijeen gebrachte werk is datgene dat authentiek  van de Soenna van de profeet ﷺ‬  is afgeleid. Datgene dat onberispelijk van het standpunt  van zijn keten of overleveringen  is en waar over geen twijfel bestaat in termen van zo een opbouw  en betekenissen. Een ieder die deze informatie leest en volgt , zal op een duidelijk gevestigde basis in zijn geloof zijn en zal volledig vertrouwen in de bron en in de geldigheid  van zijn handelingen  hebben. Ik hoop voor diegenen dat Allah het uiteindelijke zegel van geluk op zijn leven plaatsen, in beloning voor het beginnen van zijn huwelijks leven met het volgen van de Soenna en diegenen onder zijn dienaren te maken wiens verklaring Hij in de koran heeft beschreven:

“En degenen die zeggen: ‘onze rabb! Schenk aan ons van onze vrouwen en onze nageslacht die de trots voor onze ogen zullen zijn en maak ons leiders voor de moettaqien (de mensen die vroom en rechtschapen zijn)

(Soerat Al-Foerqaan: 74).

De uiteindelijke rangschikking van zaken is voor degenen die rechtschapen is zoals de Rabb van de werelden zei:

“Voorzeker, de moetaqoen zullen temidden van schaduwen en bronnen zijn. En fruit zoals zij wensen. Eet en drink geriefelijk voor datgene dat jullie deden. Voorzeker, aldus belonen  Wij de mohsinoen (degenen die goed doen)

(shoerah al-moersalaat 41-44)


 Hieronder volgen de etiketten:

          Vriendelijkheid jegens je vrouw wanneer je tot haar wenst te komen.

Het is aan te raden dat wanneer een man zijn vrouw in de huwelijksnacht benadert, haar vriendelijkheid te tonen, zoals haar iets te drinken aanbieden, enz. In de de hadith overgeleverd door Asma bint Yazid ibn as-sakan die zei:

 “ Ik verfraaide Aisha voor de boodschapper ﷺ‬, riep hem daarna te komen zodat hij  haar ongesluierd kan zien. Hij kwam, zat naast haar en bracht een grote beker melk waaruit hij dronk. Daarna bood hij het Aisha aan. Maar zij liet haar hoofd zakken en voelde zich verlegen. Ik berispte  haar en zei tegen haar : ‘neem het van de hand van de profeet ﷺ‬’ Ze nam het vervolgens en dronk wat. Toen zei de profeet ﷺ‬  tegen haar: ‘geef wat aan jouw metgezellin.’ Op dat moment zei ik; ‘o boodschapper van Allah, neem het liever zelf en drink, en geef het dan uit jouw hand aan mij.’

Hij naam het, dronk wat en bood het toen aan mij aan. Ik ging zitten en zette het  op mijn knieën. Toen begon ik het  rond te draaien en volgde met mijn lippen teneinde de plek te raken van waar de profeet ﷺ‬ had gedronken. Daarna zei de  profeet ﷺ‬ over sommige vrouwen die daar met mij waren : ‘geef hen wat’  Maar zij zeiden: ‘Wij willen niet (hebben er geen trek in). De profeet ﷺ‬ zei: ‘combineer geen honger met jokken.’  (Ahmad en Al-hoemaidi, Ahmad vermeldt het met twee isnaads).

 Het plaatsen van je hand op haar hoofd en maakt een doe’a.

De echtgenoot moet, op het tijdstip van de huwelijksvoltrekking of daarvoor, zijn hand op haar voorhoofd plaatsen, de naam van Allah meest hoog noemen en voor Allah zegeningen bidden. Zoals in de verklaring van de profeet ﷺ‬: "Wanneer iemand van jullie een vrouw huwt moet hij haar voorhoofd vasthouden, Allah meest hoog noemen en voor zijn zegening bidden en zeggen: ‘O Allah, ik vraag ﷻ‬ voor het goede in haar en het goede waarmee ﷻ‬ haar geschapen heeft en ik zoek toevlucht in ﷻ‬ van het slechte in haar en het slechte waarmee ﷻ‬ haar geschapen heeft ( Allahoemma innie as’aloeka min khyairiha wa khayrie maa djabaltaha  aleihie wa a’oedhoebika min sharriha wa sharie maa djabaltaha aleihie). (Aboe  dawoed en anderen. Al-boechaarie in ‘Af’aaloel-ibaad, aboe dawoed, ibn Maadjah, al-haakim, al-baihaqie en aboe Ya’laa met hasan isnaad…)

 Het bidden van man en vrouw samen.

Het is aan te bevelen voor de man en de vrouw om samen twee raka’at in hun huwelijksnacht te bidden, zoals het is overgeleverd in de twee volgend overleveringen

 Ten eerst:

Door Aboe Sa’ied Mawla Aloe Asyad, die zei: “Ik trouwde toen ik een slaaf was. Ik nodigde een aantal van de metgezellen van de  profeet ﷺ‬ uit, onder hen Ibn Mas’oed, Aboe Dharr en Hoedhaifa. Toen het gebed werd opgeroepen,  stapte Aboe Dharr naar voren terwijl de anderen tegen hem zeiden: ‘nee!’ Hij zei: ‘Is dat zo?’ En zij zeiden ‘Ja.’ Vervolgens stapte ik naar voren en leidde het gebed hoewel ik een slaaf  was. Zij onderwezen mij en zeiden” ‘Wanneer jouw vrouw tot jou komt, bid twee raka’at. Vraag daarna Allah voor het goede van datgene dat naar jou is gekomen en zoek toevlucht tot Hem van z’n slechtheid. Dan is het aan jou en jouw vrouw.” (Ibn Abie Shaibah & Abdur-Razzaaq)

 Ten tweede:

Shaqieq zei: “Een man genaamd Aboe Hariez kwam en zei:  Ik ben getrouwd met een jong meisje en ik ben bang dat zij mij zal verachten.’ Abdullah ibn Mas’oed zei tegen hem: ‘Waarlijk, nabijheid is van Allah, en haat is van shaytaan, die datgene verachtelijk wenst te maken wat Allah heeft toegestaan. Dus, als jouw vrouw naar jou komt, zeg haar twee raka’at achter jou te bidden.

” In een andere versie van het zelfde verhaal: “Abdullah ging door en zei: ‘O Allah geef Uw zegeningen aan mij in mijn vrouw en in haar in mij. ‘O Allah verenig ons zolang als ﷻ‬ ons verenigt in goedheid, en laat ons uit elkaar gaan als ﷻ‬ datgene naar ons stuurt dat beter is.”   (ibn Abie Shaibah & At-tabaraanie & Abdur-razaaq, Sahih)

 Wat er gezegd moet worden voor een geslachtsgemeenschap.

Als een moslimman op het punt staat zijn vrouw te benaderen moet hij volgend zeggen: Bismillah, allahoemma djannibnaa ahs-shaitaan, wa djannibie ash-shaitaana maa razaqtanaa. (In de naam van Allah, O Allah laat ons wegblijven van de duivel en houd de duivel weg van datgene dat ﷻ‬ ons kunt schenken [nageslacht] ).  Hierover zei de profeet ﷺ‬: “Daarna, als Allah bepaalt dat zij een kind zullen hebben, zal de duivel nooit in staat kunnen zijn dat te schaden.”   (Boekharie) 

 Hoe de man tot zijn vrouw komt.

Het is toegestaan voor een moslimman zijn vrouw te benaderen in haar geslachtsdeel van uit iedere zijde hij wenst. Hierover zei Allah in de volgende aya:

“Jullie vrouwen zijn zoals een akker voor jullie; dus benader jullie akker wanneer of hoe jullie wensen.” (Soerat Al-Baqarah: 223)

Er zijn verscheidene ahadieth over dit onderwerp waarvan ik er slechts één zal noemen (Sheich Al-Albaanie vermeldt in zijn boek twee ahadieth hierover):  Djaabir (ra) zei: “De joden zeiden dat als een man het geslachtsdeel van de vrouw penitreert maar dan van achter, hun kind scheel zou worden! Toen openbaarde Allah de aya: “Jullie vrouwen zijn zoals een akker voor jullie; dus benader jullie akker wanneer of hoe jullie wensen.”

De profeet ﷺ‬ zei: “Van voren of van achter, zolang het in het geslachtsdeel is.”

(Boekharie en Moeslim)

Er zijn in de islam bepaalde etiketten die voor een ieder die trouwt geldt en een huwelijk wenst te voltrekken met een vrouw. De meeste moslims tegenwoordig, zelfs degenen die de ibaadah (aanbidding) van de islam uitoefenen, negeren of zijn totaal onwetend geworden over deze islamitische etiketten.

 Het verbod van sodomie

Het is verboden voor een moslimman om in de anus van zijn vrouw te penitreren. Dit is de uitleg van  de aya ‘Jullie vrouwen zijn zoals een akker voor jullie; dus benader jullie akker wanneer of hoe jullie wensen.’ (Aangezien een ‘akker’ alleen kan verwijzen naar een plaats waar iets kan groeien). Er zijn ook andere ahadieth over dit onderwerp, waaronder de volgende:

Oem Salama (ra) zei: “Toen de Moehadjirien naar Madinah emigreerden huwden ze met de vrouwen van de Ansaar. De vrouwen van de Moehadjirien lagen op hun gezichten (tijdens seksuele omgang), terwijl de vrouwen van de Ansaar dit nooit deden. Toen wilde één van de mannen van de Moehadjirien dat zijn vrouw dat deed. Zij weigerde dit tot zij erover aan de profeet ﷺ‬ kon vragen, maar zij was te verlegen deze vraag te stellen en dus vroeg Oem Salama het aan hem ﷺ‬. Daarna werd de aya geopenbaard die zegt:

‘Jullie vrouwen zijn zoals een akker voor jullie; dus benader jullie akker waneer of hoe jullie wensen.’ 

(Al-Baqarah: 223)

De profeet ﷺ‬ zei: ‘nee!’ (niet op iedere manier die je wenst) Behalve in één opening! (Dit is het vrouwelijke geslachtsdeel).’ (Ahmed, At-tirmidhie en anderen; sahih)

[sheich al-Albaanie vermeldt in zijn boek hierover nog vijf andere hadith]    

Het verrichten van woedoe’ tussen twee handelingen met je vrouw, als een moslimman seksuele  omgang met zijn vrouw op een legale manier heeft gehad en het verlangen heeft  nog een keer tot haar terug te keren, kan hij eerst woedoe’ doen, gebaseerd op de verklaring van de profeet ﷺ‬: “Als één van jullie tot zijn vrouw komt en dan wenst een andere keer tot haar terug te keren, laat hem dan tussen de twee beurten woedoe’ doen  (Moeslim, Ibn Abi Shaibah en anderen).


 Baden (Ghoesl) geniet de voorkeur

Baden (Ghoesl) echter, geniet de voorkeur boven het verrichten woedoe’ tussen twee handelingen.

Abi Raafi heeft overgeleverd: “Dat de profeet ﷺ‬ de rondes op één nacht bij al zijn vrouwen maakte en baadde in het huis van ieder. Hij (de overleveraar) vroeg de profeet  ﷺ‬: ‘Had je niet één keer  (op het eind ) kunnen baden?’ De profeet ﷺ‬ antwoordde: ‘Deze manier is zuiverder, schoner en beter.’ (Aboe Dawoed, An-Nasa’i; Hasan in ’Al-Ishrah; en anderen)  

 Het gezamenlijk baden van de man en de vrouw

Het is toegestaan voor de man en zijn vrouw samen te baden op dezelfde plaats, zelfs hoewel hij haar geslachtsdelen ziet en zij de zijne. Dit wordt bevestigd door een aantal hadith waaronder:

 Ten eerst:

Aisha (ra) die: “Ik baadde samen met de profeet ﷺ‬ van één enkel vat water dat tussen ons stond, zodat onze handen er samen in botsten. Hij ﷺ‬ had de gewoonte me op te jagen zodat ik zei: ‘Laat wat voor mij!’ Zij voegde eraan toe: ‘Wij bevonden ons in een staat van djanaabah ﷺ‬.”    (Boekharie & Moeslim)

 Ten tweede:

Mau’awiya Ibn Haida zei: “Ik zei: ‘O boodschapper van Allah, wat van onze naaktheid is toegestaan en voor wat moeten we oppassen?’ De profeet ﷺ‬ antwoordde: ‘Bewaak je naaktheid behalve  voor je vrouw of degenen die je rechterhand bezitten.’ (dus is het toegestaan voor beide echtgenoten naar elkaar te kijken en elkaars lichamen aan te raken, ook de geslachtsdelen) Hij zei: ‘O boodschapper van Allah, hoe zit het als mensen met elkaar zijn?’

De profeet ﷺ‬ antwoordde: ‘Als je er zeker van kunt zijn dat niemand ooit je naaktheid ziet, doe het dan.’ Hij zei: ‘O boodschapper van Allah, hoe zit het met iemand die alleen is?’ De profeet ﷺ‬ zei: ‘Allah verdient meer jouw schaamte dan de mensen.” (Ahmed, Aboe Dawoed, at-Tirmidhie en anderen; Sahih)    


Woedoe verrichten na seksuele omgang en voor men gaat slapen

Het  is het beste voor de echtgenoot en zijn vrouw na een seksuele omgang niet te slapen, totdat ze woedoe hebben gedaan. Er zijn verscheidene hadith hierover, waaronder:  

 Ten eerst:

Aisha (ra) zei: “Wanneer de profeet ﷺ‬ ook maar wilde slapen of eten terwijl hij in een staat van djanaabah (na seksuele omgang en voor de grote wassing, ghosl) was, waste hij ﷺ‬ zijn geslachtsdelen en deed woedoe zoals voor het gebed.”   (Boekharie & moeslim)

 Ten tweede:

 ibn Omar (ra) zei dat Omar (ar) zei: “O boodschapper van Allah, kunnen we gaan slapen in een staat van djanaabah?” De profeet ﷺ‬  antwoordde: “Ja, nadat hij woedoe verricht” (Boekharie & moeslim)

In een andere versie: “Ja je kunt woedoe verrichten en was je lichaamsdeel en ga dan slapen.” (moeslim & Al Baihaaqie)

En in nog een andere versie: “Hij kan woedoe verrichten, dan kan hij gaan slapen totdat hij ghoesl verricht als hij wil.”

En in nog een andere versie: “Ja en doe woedoe als je wenst.” ( Deze laatste versie bewijst dat deze woedoe niet verplicht is.)   [ibn khoezaima & ibn Hibbaan: Sahih]

 Ten derde:

Ammaar ibn Yasir (ra) zei dat de profeet ﷺ‬  zei: “Er zijn drie die de engelen niet naderen: Het lijk van een ongelovige; een man die parfum van vrouwen* draagt; en iemand die gemeenschap heeft  gehad totdat hij woedoe verrichten.”  (Aboe Dawoed, Ahmed en anderen: Hasan)

In deze hadieth wordt een speciaal soort parfum bedoeld    voor vrouwen gemaakt van o.a. safraan. Deze woedoe is niet verplicht, maar wordt ten zeerste aanbevolen

Dit (dat het niet verplicht is) wordt gebaseerd op de hadith overgeleverd door Omar (ra) waarin hij de profeet ﷺ‬ vraagt: kunnen we gaan slapen in een staat van djanaabah? Waarop de profeet ﷺ‬ antwoordde:

“Ja en verricht woedoe als je dat wenst” (ibn hibbaan: Sahih)  


dit wordt ook ondersteund door andere ahadieth waaronder een hadieth overgeleverd door Aisha (ra) die zei:

de profeet ﷺ‬ sliep in een staat van djaaabah zonder water te hebben aangeraakt, tot dat hij later opstond en een bad nam. (ibn abi shaiba, at-Tirmidhie, Aboe Dawoed en anderen: Sahih) In een andere versie overgeleverd door Aisha (ra) zei ze: “Hij bracht de nacht door in staat van djaanabah totdat Bilal in de ochtend kwam om de adhaan te doen. Vervolgens stond hij op, baadde terwijl ik naar het water keek dat van zijn hoofd afdroop en vertrok. Daarna, hoorde ik zijn stem in het fadjr gebed en hij bleef vasten.”

Moetrrif zei: “ Ik zei tegen Amar: In ramadan? “ Hij zei : “Ja , in ramadan en in een andere ( dan ramadan) (Ibn Abi Shaiba, Ahmed en anderen: Sahih)

 Tayammoem verrichten in plaats van woedoe in een staat van djanaabah.

Het is ook toegestaan om soms tayammoem te verrichten in plaats van woedoe, voor het slapen gaan. Dit is gebaseerd op de hadieth Aaisha (ra) waarin zij zegt: “Als de profeet ﷺ‬ in een staat van djanaaban was en wilde gaan slapen, verricht hij woedoe of tayammoem.”  (AL-Baihaqie: Hasan). (tayammoem: een wijze van reining die wordt verricht bij gebrek van water of voor een zieke die geen water mag gebruiken voor zijn ziekte, hij raakt met zijn handpalmen aarde waarop hij daarna over zijn gezicht veegt en zijn handen)

 Baden (ghoesl) voor het slapen gaan geniet de voorkeur.

Baden echter heeft de voorkeur boven alle hierboven genoemde mogelijkheden, zoals duidelijk staat in de hadith van Abdullah ibn Abi Qais die zei: “Ik vroeg Aisha (ra) : ‘Wat deed de profeet ﷺ‬ als hijzich in een staat van djanaabah bevind?’ Baadde hij voor het slapen gaan of sliep hij voor het baden?. Zij antwoordde: ‘Hij deed al deze dingen, soms baadde hij en sliep daarna. En soms deed hij woedoe en sliep daarna’. Ik zei: Ik Dank Allah die de dingen mogelijk maakt.’’  (Moeslim, Ahmed en aboe Awaana)


Het verbod  van gemeenschap tijdens haar  menstruatie.

Het is verboden voor een moslimman seksuele omgang te hebben met zijn vrouw wanneer zij haar menstruatie heeft. Dat staat duidelijk in de volgende aya van de koran:

“Zij vragen jou over de menstruatie van de vrouw. Zeg: ‘Dit is een adha (schadelijk iets); blijft dus uit de buurt van vrouwen tijdens hun menstruatie en nader hen niet totdat zij schoon zijn. Maar als zij zich hebben gereinigd, benader hen dan zoals Allah jullie bevolen heeft. Want Allah houdt van degenen die zich voortdurend naar hem keren en Hij houd van degenen die zich voortdurend zuiver en schoon houden.”

(Al-Baqarah:222).

Er zijn ook hadith hierover, waaronder:

 Ten eerste:

“Een ieder die seksuele omgang  heeft met een menstruerende vrouw, of met een vrouw via de anus, of een waarzegger benadert en gelooft in wat hem verteld wordt, is ongelovig in datgene dat aan Mohammed werd geopenbaard.”  (Aboe Dawoed, at-Tirmidhie en anderen: Sahih)  

 Ten tweede:

Anas ibn Malik zei: “Als één van de vrouwen van de joden haar periode had, zetten zij haar uit haar huis en zij aten, dronken of sliepen niet met haar in het huis, de profeet ﷺ‬ werd hierover gevraagd en Allah openbaarde de aya: “Zij vragen jou over de menstruatie van vrouwen. Zeg: dit is een adha (schadelijk iets); blijft dus weg van vrouwen tijdens hun menstruatie, Vervolgens zei de profeet ﷺ‬: “Blijf met hen in het huis en doe alles behalve  gemeenschap.”

De joden zeiden : ‘Deze man wil niets laten dat wij doen zonder iets anders te doen.’ Daarna kwam Asyad ibn Hoedair en Abbaad ibn bishr naar de profeet  ﷺ‬  en zeiden: ‘O boodschapper van Allah, waarlijk de joden zeggen dit en dat, moeten we dan geen  gemeenschap tijdens de menstruatie hebben?’ De profeet’s gezicht veranderde dusdanig dat wij dachten dat hij razend op hen was, dus vertrokken zij. Toen zij naar buiten kwamen, zagen zij dat een gift van melk naar de profeet ﷺ‬  werd gebracht. De profeet  ﷺ‬  stuurde daarna iemand achter hen aan om hen een drank van melk te geven, aldus voelden wij dat hij niet echt boos op hen was.” (moeslim, Abou Auwaana en Aboe Dawoed)   

 De straf van degene die gemeenschap heeft tijdens de  menstruatie

Degene die verlangens heeft en seksuele gemeenschap heeft met zijn vrouw als zij menstrueert en voordat zij schoon is geworden, moet de waarde geven van het gewicht van goud van één dinar of ongeveer 4.25 gram (om exacter te zijn 4.2315)of de helft van dat bedrag. Dit is gebaseerd op de hadith overgeleverd door Abdullah ibn Abbaas (ra) van de profeet ﷺ‬  met betrekking tot degene die seksuele gemeenschap heeft met zijn vrouw, terwijl zij haar periode heeft:

“Laat hem één dinar in liefdadigheid geven, of een halve dinar.” (at-Tirmidhie, Abou Dawoed, at-tabaraanie en anderen; Sahih).

 Wat toegestaan is tijdens haar menstruatie

Het is toegestaan voor de man om van zijn vrouw te genieten op elk manier behalve haar geslachtsdeel als  zij haar periode heeft. Er zijn verscheidene hadith hierover:

 Ten eerst:

“en doe alles behalve gemeenschap.” (gedeelte hadith Moeslim, Abou Auwaana en Abou Dawoed)  

 Ten tweede:

“Wanneer we onze periodes hadden, beval de profeet ﷺ‬  ons een taillekleed aan te doen zodat haar echtgenoot vervolgens met haar kan liggen.” (Boekharie, Moeslim en anderen)  

 Ten Slotte:

op gezag van één van de vrouwen van de profeet ﷺ‬  die zei: “Als de profeet ﷺ‬  iets van zijn vrouwen wilde die haar periode had, plaatste hij een kleed over haar geslachtsdelen en deed vervolgens wat hij wilde.” (Aboe Dawoed: Sahih)


 Wanneer is het toegestaan om na de menstruatie seksuele gemeenschap te hebben?

Als zij schoon wordt van het menstruatiebloed en de bloeding volledig gestopt is, is het toegestaan voor hen seksuele gemeenschap te hebben nadat zij de plaats heeft gewassen waar het bloed vandaan kwam, of woedoe doet, of een volledig bad (ghoesl) neemt. Elke van deze drie alternatieven die zij doet maakt het toegestaan voor hen om seksuele gemeenschap te hebben, gebaseerd op Allah’s verklaring in de Koran:

“Maar wanneer zij zichzelf hebben gereinigd, benader hen dan zoals Allah jullie bevolen heeft. Want Allah houdt van degenen die  zich voortdurend naar hem keren en hij houdt van degenen die zichzelf zuiver en schoon houden.” (soerah al-Baqarah: 222).

Dit is het standpunt van Ibn Hazm, Ataa, Qataadah, al-Awzaa’ie en Dawoed az-Zaahirie en van Moedjahid, zoals ibn Hazm zegt: “Al deze drie zijn een reiniging, daarna is zij wettig voor haar echtgenoot.”