Huilen vanuit nederigheid voor Allah

Beschrijving

We ervaren in onszelf en zien bij vele Moslims om ons heen dat de slechte dingen die we doen onze harten beinvloeden....Hoe merken we dat? We bidden met automatisme; zonder er iets bij te VOELEN; zonder dat tranen over onze wangen rollen....waar blijven onze tranen en onze rillingen bij het horen van de woorden van Allah?Hoeveel keren per dag of per week of per maand huil je voor Allah?

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

 Huilen vanuit nederigheid voor Allah

We ervaren in onszelf en zien bij vele Moslims om ons heen dat de slechte dingen die we doen onze harten beinvloeden....Hoe merken we dat? We bidden met automatisme; zonder er iets bij te VOELEN; zonder dat tranen over onze wangen rollen....waar blijven onze tranen en onze rillingen bij het horen van de woorden van Allah?Hoeveel keren per dag of per week of per maand huil je voor Allah?

Vanuit liefde en vanuit vrees voor Hem vanuit verlangen naar Hem en in berouw en om vergeving smekend? Hoevaak?

In soerah az-Zumar 39:23 zegt Allah: ''Allah heeft het beste Woord neergezonden in een Boek, op elkaar lijkende, herhalende (gedeelten). De huid van degenen die hun Heer vrezen, huivert erdoor, daarna worden hun huid en hun harten zacht door het gebken van Allah''


En in soerah Maryam 19:58 zegt Allaah over de profeten en degenen die Hij heeft geleidt en gekozen:''.... wanneer aan hen de verzen van de Barmhartige worden voorgedragen, buigen zij knielend neer en huilen..''.

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah ﷺ‬ heeft gezegd: "Aan zeven (mensen) zal de Schaduw van Allaah worden geschonken op de Dag wanneer er geen andere schaduw is dan die van Hem: Een goede leider (die regeerd volgens de Koran en de soenah), Een jongeling die opgegroeid is met het aanbidden van Allah, Iemand wiens hart met de moskee verbonden is, Twee mensen die elkaar omwille van Allah lief hebben en op die wijze naar en uit elkaar gaan, een man die door een mooie vrouw die aanzien heeft wordt verleidt, en zegt: "Ik vrees Allah."(hij zegt dit of met de tong of met het hart) Iemand die in het geheim sadaqah geeft zodat zijn linker hand niet weet wat zijn rechter hand gegeven heeft. En iemand wiens ogen zich met tranen vullen wanneer hij Allah in eenzaamheid herinnert."

Verzameld door al-Bukharie, Muslim en anderen.Zie Saheeh at-Targheeb (1/201)

Abu Umaamah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah ﷺ‬ zei: "Er is niets meer geliefd bij Allah de Meest Verhevene dan de twee druppels en de twee kenmerken: een traandruppel die gehuild wordt vanwege vrees voor Allah de Meest Verhevene en een bloed druppel die vergoten wordt voor de Zaak van Allah de Meest Verhevene. En wat de twee kenmerken betref; dat is het verdragen/doorstaan voor de Zaak van Allah en de ander is datgene wat ontvangen wordt bij het uitvoeren van een verplichting die Allah heeft bevolen." Verzameld door at-Tirmidhee; hadith hasan. Zie al-Mishkaat en Saheeh at-Targheeb.


'Uthmaan heeft gezegd dat Rasuulullaah ﷺ‬ heeft gezegd:"Toobah* is voor ieder die zijn tong onder controle houdt, wiens huis voldoende voor hem is (d.w.z :dat hij er tevreden mee is) en die om zijn fouten huilt."At-Tabaraanie in al-Awsat as-Sagheer. Albanee heeft hem hasan verklaard in Saheeh at-Targheeb.  

* "Toobah is een boom in het Paradijs; eronder doorgaan duurt 100 jaren lang en de kleding van de mensen van het Paradijs worden uit de extracten ervan gemaakt."Ahmad; hadith hasan in as-Saheehah.

 Huilen is een rahma die Allah in de harten van zijn dienaren stopt.

Usaamah Bin Zayd heeft gezegd:

"We waren met de Profeet ﷺ‬ toen een van zijn dochters hem via een boodschapper liet roepen, vertellende dat haar kleine kind of haar zoon stervende was .Dus vertelde de Profeet de Boodschapper: "Ga terug naar haar en laat haat weten dat wat Allah neemt en geeft aan Hem toe behoort en dat alles een bepaalde tijd heeft, dus laat haar geduldig zijn en Allah's beloning in het Hiernamaals verwachten ."Later kwam de boodschapper terug bij de Profeet en zei:"Waarlijk zij heeft bij Allah gezworen dat u bij haar bezoeken ."Dus stond de Profeet op en Sa'ad ibn 'Ubaadah en Mu'aadh ibn Jabal deden hetzelfde en ook ik ging met hen mee. De kleine jongen werd naar de Profeet opgetild en liet een kreunend geluid horen, alsof hij zijn laatste adem uit blies.Hierdoor overstroomden de Profeet's ogen zich met tranen, waardoor Sa'ad vroeg: "Wat is dit O Rasuulullah ﷺ‬? "Hij antwoordde:"Dit is een rahma (genade) die Allaah in de harten van Zijn dienaren heeft gestopt en waarlijk Allah schenkt genade aan die dienaren van Hem die genadevol zijn."  Al-Bukhaarie en Muslim.


Ibn al-Qayyim zei dat er verschillende manieren van huilen zijn:

-huilen vanuit rahma en medelijden,

-huilen vanuit vrees en eerbied,

-huilen vanuit liefde en verlangen,

-huilen vanuit vreugde en geluk,

-vanuit zorgen en smart door pijn en het onvermogen het te dragen,

-vanuit droevigheid,

-vanuit moeheid en zwakte,

-huichelachtig huilen; wel tranen in de ogen maar geen gevoelens in het hart..

-gespeeld huilen; zoals bijvoorbeeld een vrouw die huilt en daarvoor betaald wordt.

-huilen in overeenstemming met anderen; iemand ziet anderen huilen en begint ook te huilen al weet hij niet waarom zij huilen. (Zaad al-Ma'aad)

 Het huilen van de profeet Mohammed ﷺ‬

'Abdullaah ibn Mas'oed heeft overgeleverd: "Rasuulullaah ﷺ‬

vroeg mij:"Reciteer voor mij!"Dus reciteerde ik soerah an-Nisaa'voor hem totdat ik bij het vers kwam:4:41: En hoe dan, indien Wij uit iedere gemeenschap een getuige ( een profeet) naar voren brengen en Wij jou (o Mohammed) als getuige tegen diegene ( van jouw gemeenschap die zondigden) naar voor brengen. Toen keek ik naar hem en waarlijk ik zag dat zijn ogen met tranen overstroomden!"  Bukharie, Muslim en anderen.


 De uitleg van dit edele Koranvers vinden we in de hadith overgeleverd door Abu Sa'eed die vertelt dat Rasuulullaah " ﷺ‬

zei:"De ene profeet zal met twee mannen komen en een andere met drie mannen en meer of minder dan dat.Er zal tegen hem worden gezegd:"Heb je de boodschap aan jouw ummah overgebracht?"en hij zal " ja" antwoorden. Dan zal zijn ummah geroepen worden en er zal tegen hen worden gezegd:"Werd aan jullie de boodschap overgedragen? "en zij zullen "nee" antwoorden .Dus zal er tegen die profeet worden gezegd:"Wie zal voor jou getuigen?"Hij zal antwoorden:"Muhammad en zijn ummah."Dus zal de ummah van Muhammad geroepen worden en gevraagd worden:"Werden jullie hierover geinformeerd?"en zij zullen antwoorden:"Ja." Dus zal er gevraagd worden:"Hoe kwamen jullie erover te weten?"en zij zullen antwoorden:"Onze Profeet ﷺ‬ vertelde ons dat de profeten voor hem de boodschap hebben overgedragen en wij geloven hem." Hij (Abu Sa'eed) zei:"Dat is dus wat Allah bedoelt wanneer Hij in de Koran zegt: (in al Baqarah 2:143): Zo maakten Wij jullie tot een gematigd volk, opdat jullie getuigen zullen zijn voor de mensen en opdat de Boodschapper (Mohammed) een getuige zal zijn voor jullie. Verzameld door Ibn Maajah. Ahmad, en al-Bukharie in as-Saheehah.

'Alie heeft overgeleverd: "Wij hadden op de dag van Badr geen paardrijder bij ons, behalve al-Miqdaad; iedereen van ons sliep, behalve Rasuulullasah(s.a.s.) die onder een boom bad en huilde tot de dageraad." Saheeh in Saheeh at-Targheeb wat Tarheeb.

'Abdullaah ibn 'Amr zei: "Op een dag was er een zonsverduistering, dus stond hij (s.a.s. ) op en bad zolang dat het leek alsof hij nietging buigen voor de roekoe', toen ging hij zolang in de roekoe' dat het leek alsof hij zijn hoofd niet zou heffen, toen bleef hij zolang in die positie dat het leek alsof hij niet in sujud zou gaan, toen maakte hij sujud en hij bleef zolang in die positie dat het leek alsof hij zijn hoofd niet zou gaan opheffen, toen hief hij zijn hoofd en het leek alsof hij niet opnieuw in sujud zou gaan, toen maakte hij sujud en het leek alsof hij zijn hoofd niet opnieuw zou opheffen. Toen begon hij zwaar te ademen en te huilen, zeggende: "Heer,heeft ﷻ‬ mij niet beloofd dat ﷻ‬ hun niet zal straffen zolang ik te midden van hen ben? Heer, heeft ﷻ‬ mij niet beloofd dat ﷻ‬ hen niet zal straffen zolang zij ﷻ‬ om vergeving vragen en wij smeken ﷻ‬ om vergeving? "Toen hij twee rak'ah beeindigd had was de zonsverduistering opgehelderd en hij stond op en prees en loofde Allah en zei toen: "De zon en de maan zijn een van de tekenen van Allah, ze verduisteren niet vanwege iemand's dood of geboorte. Dus wanneer jullie ze zien verduisteren haast jullie dan met het herinneren van Allah." An-Nasaa'ie in salaat il- khusoof. Zie ook Saheeh aboo Daawood.

Al-Baraa ibn 'Aazib heeft overgeleverd: "Terwijl wij met Rasuulullaah ﷺ‬ waren, keek hij plotseling richting een groep mensen en zei:"Waarom hebben zij zich daar verzameld?"Er werd gezegd: "Om een graf te graven."Rasuulullaah (s.a.s.) ging snel samen met zijn metgezellen op weg totdat hij bij het graf kwam ,toen knielde hij er bij neer en ik keerde mijn gezicht naar hem om te zien wat hij deed.Hij ﷺ‬ huilde tot de aarde nat met zijn tranen werd en hij keerde zich naar ons en zei:"O mijn broeders, bereid jullie voor op een dag zoals deze." Abu Dawood, an- Nasaa'ee en at-Tirmidhee in ash-Shamaa'il en al-Haafidh in al- Fath. Saheeh verklaard in at-Targheeb wat Tarheeb.


 HET HUILEN VAN DE METGEZELLEN.

Al-'Irbaad ibn Saariyah heeft gezegd: "Rasuulullaah ﷺ‬ gaf ons een diepzinnige  waarschuwing die onze harten deed trillen en onze ogen liet tranen. Dus zeiden we: "O Boodschapper van Allah ﷺ‬, het is alsof u ons een afscheidspreek geeft, dus adviseer ons."Hij ﷺ‬ antwoordde:"Ik adviseer jullie om Godsvrees te hebben, te horen en te gehoorzamen, zelfs wanneer een Ethiopische slaaf de leiding over jullie heeft. En diegene van jullie die lang genoeg leeft zal veel verscheidenheid zien.Dan is het jullie taak om aan mijn soenah vast te houden en de soenah van de rechtgeleide galiefen. En bijt erop met jullie kiezen. Pas op voor nieuw toegevoegde zaken, want waarlijk, iedere bid'ah is een misleiding." Aboo Dawood, at-Tirmidhee, Ibn Maajah e.a.

Anas heeft overgeleverd: " Rasuulullaah ﷺ‬ gaf ons een toespraak die we nooit eerder hadden gehoord. Hij zei:"Als jullie zouden weten wat ik weet zouden jullie minder lachen en meer huilen!" De metgezellen bedekten hun gezichten en huilden en snuifden." (d.w.z: zij maakten het geluid van huilen zonder te snikken) Bukharie en Muslim.

Aboe Bakr's recitatie in het gebed kon men niet goed horen vanwege zijn buitenmatige gehuil, zoals blijkt uit een hadith van 'A'ishah, die zei;"Tijdens zijn ziekte zei Rasuulullaah ﷺ‬ :"Zeg Abu Bakr dat hij het gebed moet leiden." 'A'ishah zei:"Ik zei tegen Rasuulullaah(s.a.s.)"dat waarlijk, als Abu Bakr in jouw plaats staat (om de mensen in gebed te leiden), de mensen niet in staat zullen zijn om hem te horen vanwege zijn buitenmatige gehuil....." al-Bukharie.

In een andere overlevering staat:"Inderdaad Abu Bakr is een man met zachte gevoelens; als hij jouw plaats in neemt zal hij er niet toe in staat zijn om de mensen in gebed te leiden."al Bukharie.

Het huilen van 'Umar kon tot in de laatste gebedsrijen worden gehoord, zoals blijkt uit een overlevering van 'Abdoellah ibn Shaddaad, die zei:"Ik hoorde het snuifen van 'Umar vanuit de laatste rijen, terwijl hij het vers van de Koran reciteerde: ik klaag alleen over mijn verdriet en leed bij Allah. Soerah Yoesuf 12:86/ Sahih al Bukharie

Haanie de bevrijde slaaf van 'Uthmaan heeft overgeleverd: "Toen 'Uthmaan ibn 'Affaan bij een graf stond huilde hij totdat zijn baard nat was. Dus werd er tegen hem gezegd:"Waarlijk, je noemt het Paradijs of de Hel en je huilt niet, maar je huilt hier wel bij?"Hij antwoordde: "Waarlijk, Rasuulullaah (s.a.s.) heeft gezegd:"Waarlijk, het graf is de eerste verblijfplaats in het Hiernamaals; wanneer iemand erin beschermd wordt zal dat wat volgt makkelijker voor hem zijn. En als iemand er niet in beschermd is zal dat wat volgt nog moeilijker zijn."Hij (s.a.s.) zei ook:"Ik heb nooit een gruwelijker aanblik gezien dan het graf." At-Tirmithie en Ibn Maajah.Hadith hasan.

Anas heeft overgeleverd: "Aboe Bakr zei na de dood van Rasuulullaahr tegen 'Umar: "Laten we gaan en Umm Aiman (die de Profeet vanaf dat hij klein was had verzorgd) bezoeken, omdat Rasuulullaah ﷺ‬ haar altijd bezocht. Nadat ze haar bezocht hadden en wilden vertrekken begon ze te huilen, dus vroegen ze haar:"Wat maakt jou aan het huilen? Is dat wat bij Allah is niet beter voor Rasuulullaah? "Dus antwoordde ze:"Ik huil niet omdat ik me niet bewust ben dat dat wat bij Allah is beter voor Rasuulullaah is, maar ik huil omdat de openbaring vanuit de hemelen gestopt is. "Dit bewoog hen tot tranen, dus begonnen zij allebei met haar mee te huilen." Sahih Muslim.


Het pad richting huilen vanuit godsvrees

In soerah al-Baqarah 2;282 zegt Allaah:

''....heb godsvrees en Allah leert jullie''

WA ATTAQOELLAAH WA YOE'ALLI MOEKOEM ALLAAH

In Rooh al-Ma'aanee staat hierover:"Attaqoellah" in wat Hij jullie bevolen heeft en wat Hij jullie verboden heeft. "Allah leert jullie" Zijn wetten,die jullie beste interesses bevat; en huilen is een deel daarvan.Allah zegt in soerah al 'Ankaboet 29:69: ''En degenen die omwille van Ons streven, die zullen Wij zeker Leiding schenken op onze wegen.....''

En huilen behoort daartoe."

Anas heeft overgeleverd dat Rasuulullaah ﷺ‬ heeft gezegd: "Drie soorten mensen zullen de zoetheid van imaan proeven: Degene die meer van Allah en Zijn boodschapper houdt dan van wie dan ook, Degene die een ander lief heeft omwille van Allah,

En degene die het haat om naar ongeloof te keren zoals hij het haat om in het vuur te belanden ."En huilen behoort tot deze zoetheid van imaan. Al-Bukhaarie en Muslim.

In het hieronder genoemde vers uit soerah al-'Isra 17;107 zegt Allaah:

'Abdul A'laa al-Taymee heeft over dit vers gezegd:

"Aan degene aan wie kennis is gegeven die hem niet doet huilen, is duidelijk geen kennis gegeven waar hij profijt van heeft, want Allaah, de Meest Verhevene heeft degene die kennis heeft, beschreven als:

'''' Zeg (o Mohammed): '' gelooft er in of gelooft niet.'' Voorwaar, degenen aan wie ervoor de kennis gegeven was, vallen op hun gezichten neer, zich neerknielend, wanneer hij hun vooredragen wordt ''''

Abu Dharr heeft overgeleverd dat Rasuulullaah ﷺ‬ heeft gezegd:

"Ik kan zien wat jullie niet zien, en ik kan horen wat jullie niet horen. Waarlijk de lucht kreunt (het enorme aantal engelen maken de lucht zwaar zodat het kreunt ) en het heeft recht om zo te doen. Er is geen gebied gelijk aan de grootte van vier vingers of een engelknielt voor voor Allah. Wallaahi! Als jullie zouden weten wat ik weet zouden jullie minder lachen en meer huilen en jullie zouden niet van jullie vrouwen in jullie bedden genieten, maar eerder naar de heuvels komen om vurig voor Allah te bidden en Hem te smeken." Ahmad en at-Tirmithie, Ibn Maajah en anderen.Hasan.

Onze plezieren en genot verhinderen ons om tranen te huilen en onze harten gevoelig te laten zijn. Wanneer we de dood overdenken en angst hebben voor een slechte bestemming zullen we gaan huilen-als het goed is-vanuit Godsvrees.Het denken aan de dood vermindert genot; Rasuulullaah ﷺ‬ heeft gezegd:

"Vermeerder het herinneren van de vernietiger van alle plezieren; de dood. Want waarlijk, degene die het zich herinnert terwijl hij het moeilijk heeft voelt er verlichting door....."an Nasaa'ie, at-Tirmithie, Ibn Maajah en anderen.Sahih.

Ibn 'Umar heeft overgeleverd: "Ik was samen met Rasuulullaah ﷺ‬

 toen een man van de Ansaar bij Rasuulullaah ﷺ‬ kwam en hem met de salaam groette en zei: "O Rasuulullaah, wie van de gelovigen zijn de besten?"Hij antwoordde: "Degenen die het beste karakter hebben."Toen vroeg hij:"Wie van de gelovigen zijn het meest intelligent?"Hij antwoordde:"Degenen die het meest aan de dood denken en die het beste zijn voorbereid op wat daarna volgt." Hasan verklaard door al Albaanie in as Saheehah.

Denk niet dat de dood ver weg is, want Rasuulullaah ﷺ‬ heeft gezegd: "Het Paradijs is dichter bij jullie dan jullie schoenveter en zo is het Hellevuur." Al-Bukharie.

Rasuulullaah ﷺ‬ zei ook: "Hoe kan ik een leven leiden van gemak, terwijl de engel van de hoorn (waarop geblazen wordt wanneer de Dag des Oordeels begint) de hoorn op zijn lippen heeft gelegt en zijn voorhoofd heeft opgeheven om de oproep op te wachten, zodat hij zal blazen wanneer hij daartoe bevolen wordt." Deel van een hadith uit as-Saheehah van al-Albaanie.

Rasuulullaah ﷺ‬ heeft gezegd: "O mensen, huil! En als jullie niet kunnen huilen, maak jullie zelf aan het huilen......"Hasan verklaard door al Albaanee in Saheeh at-Targheeb wat Tarheeb.

In een overlevering van Anas bin Maalik heeft Rasuulullaah ﷺ‬ gezegd: "Ik verbood jullie om de graven te bezoeken; maar jullie moeten ze bezoeken want waarlijk de harten worden erdoor zacht gemaakt, de ogen huilend en het is een herinnering aan het Hiernamaals." Ibn Maajah en Ibn Hibbaan. Saheeh verklaard door al Albaanee in as Saheehah.

Ibn 'Uyaynah heeft gezegd:"Toen Muhammad ibn al-Munkadir dichtbij de dood was, werd hij bezorgd en ongerust dus riep hij Abu Haazim bij zich en zei: "Inderdaad Alah zegt in soerah az-Zumar 39:47: ...en er zullen voor hen (bestraffingen) van Allah verschijnen, waar zij nooit rekening me gehouden hebben./

En ik ben bang dat dat wat ik niet verwacht voor mij zal verschijnen."Hierna begonnen zij allebei te huilen."

Ibn Aboe Haatim en Ibn Abee ad-Dunyaa voegde eraan toe:"Zijn (al-Munkadir's )Familie zei tegen hem (Abu Haazim):"Wij riepen jou om hem verlichting te geven van zijn zorgen, maar je hebt het doen toenemen."dus vertelde hij hem wat al-Munkadir hem had gezegd.

 Zorg hebben voor het luisteren naar de Koran en meer boeken lezen die je hart verzachten

WAARLIJK DIT HEEFT ENORM VEEL EFFECT IN HET WEG DRIJVEN VAN SHAYTAAN; HET VERZACHTEN VAN HET HART EN HET HUILEN.

Er is overgeleverd dat een man bij Hassan, de kleinzoon van de Profeet kwam klagen over de hardheid van zijn hart, dus zei hij: "Breng het dichterbij de herinnering van Allah."

En hij zei ook: "De bijeenkomsten van dhikroellaah geven leven aan kennis en brengen khushoo' in het hart. Het dode hart wordt tot leven gebracht door de herinnering aan Allah zoals dode aarde tot leven wordt gebracht met regen".


 Vegeving vragen en jezelf beoordelen

Zonder twijfel heeft vergeving vragen aan Allah grote invloed op het reinigen van het hart en help de ziel in kracht te groeien. Hoe oprechter iemand is in het zoeken naar vergeving hoe meer khushoo' en hoe meer iemands hart zacht wordt. Alaah zoveel mogelijk om vergeving vragen was de gewoonte van de profeet en het is heel belangrijk om jezelf te beoordelen en je zondes te herinneren omdat Allah in soera al-Hashr 59:18 zegt:

''O jullie die geloven, vreest Allah en laat iedere ziel toezien op wat zij heeft vooruitgezonden voor de volgende dag. En vreest Allah. Voorwaar, Allah is Alziend over wat jullie doen.''

Allah heeft ons ook bevolen om rechtschapen daden te verrichten en onszelf voor te bereiden op de Dag der Opstanding. In soera Al-Qiyaama 75:1 zegt Allah: "Ik zweer bij de dag der optanding en de zelfverwijtende ziel"

En Mujaahid heeft hierover gezegd: "Het is spijt hebben over wat er gebeurt is en jezelf er de schuld van geven."

Tafsier Ibn Kathir

'Umar ibn al-Khattaab heeft gezegd:

"beoordeeljezelf wordt beoordeelt en weeg je daden voordat ze worden gewogen".


 Je gebed verbeteren

Rasuulullaah (s.a.s.) heeft in een hadith hasan overgeleverd door Abu Ayyoeb: "Wanneer je in gebed staat, bid dan alsof je (deze wereld) verlaat...."

Ibn Maajah, Ahmad en Abu Nu'aym in al-Hilyah.Hasan verklaard door al Albaanee in as-Saheehah.

 Jezelf aan het hulen maken

Jezelf aan het huilen maken geeft minder zegeningen dan echt oprecht kunnen huilen, maar is de weg ernaar toe. Degene die zichzelf forseert om te huilen vecht tegen zijn ego en werkt aan zijn ontwikkeling. Allah zegt in soerah al-'Ankaboet 29:69: ''En degenen die omwille van Ons streven, die zullen Wij zeker Leiding schenken op onze wegen.....''

Dat wil zeggen dat wanneer iemand zichzelf forseert om te huilen, Allah diegene naar oprecht huilen zal leiden en hem succes zal geven om dit te bereiken!

Anas heeft overgeleverd dat Rasuulullaah ﷺ‬ heeft gezegd: "O mensen huil en als jullie niet kunnen huilen, maak jullie zelf aan het huilen...."deel van een hadith hasan uit Saheeh aTargheeb wat-Tarheeb.

Je zult merken dat wanneer je huilt je vanzelf in het gebied van tawbah (berouw) terecht komt en je Allah om vergeving wilt smeken.

In een hadith uit Sahih Muslim die overgeleverd is door Ibn 'Abbas zegt 'Umar ibn al-Khattaab: "...ik vond Abu Bakr en Rasuulullaah ﷺ‬ huilend samen zittend. Ik zei:"O Rasuulullaah ﷺ‬, laat mij over iets weten dat jou en jouw metgezel laat huilen? Als het iets is dat mij aan het huilen zal maken, zal ik huilen en als het me niet aan het huilen brengt, zal ik mijzelf forceren te huilen vanwege jullie twee."

Vele metgezellen die tot de eerste drie generaties ("de salaf") behoorden kregen wanneer zij waarschuwingen in bijeenkomsten gehoord hadden een gevoel van rust en waardigheid en sommigen van hen konden geen voedsel eten daarna, terwijl anderen in praktijk brachten wat ze gehoord hadden...Sommige van de salaf zeiden: "Waarschuwingen hebben alleen waarde wanneer het vanuit het hart komt en het ook de harten raakt; waarschuwingen die van de tong komen gaan alleen een oor in en het andere oor weer uit."

 Verplichte aanbiddingen verzorgen en vrijwillige daden  verichten.

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat hij Rasuulullaah ﷺ‬ hoorde zeggen: "...Allah heeft gezegd:"de meest geliefde dingen waarmee Mijn dienaar dichterbij Mij komt, is wat ik verplicht voor hem heb gemaakt en Mijn dienaar komt dichter en dichter bij Mij via het verrichten van vrijwillige daden, tot ik hem lief heb..." deel van een hadith uit Sahih al-Bukharie.

Bid dus zoveel als je kan en vast en verricht allerlei goede daden zodat Allah van je zal houden en je zal geven wat je graag wil en het eerste wat je moet vragen is dat Hij je zal zegenen met de mogelijkheid om te huilen vanuit diepe nederigheid en taqwa voor Hem.


 De wereld als onbelangerijk beschouwen

Liefde voor deze tijdelijke wereld is een oorzaak van het verharden van het hart en het afgeleid zijn van Allah en Hem herinneren en aanbidden. We moeten waakzaam zijn dat we onszelf niet in dit wereldse leven verliezen en boeken lezen die ons hierbij helpen. Overdenk maar eens de levenswijze van Raasuulullaah(s.a.s.); hoe moeilijk en zwaar was zijn leven; kijk wat hij at en dronk en aan kleding en interieur had!....'A'ishah heeft overgeleverd: "De familie van Muhammad ﷺ‬ heeft sinds hun aankomst in Madinah drie dagen en opeenvolgende nachten niet genoeg tarwebrood gegeten totdat de Profeet  stierf..."Muslim en Bukharie.

En 'Urwah heeft overgeleverd dat 'A'ishah tegen hem zei: "O mijn neef, wij zagen drie nieuwe manen in de tijd van twee maanden en er was geen vuur in de huizen van Rasuulullaah ﷺ‬ aangestoken. "Dus vroeg ik ('Urwah):"Wat was jullie voedsel? "Zij antwoordde:"De twee zwarte dingen: dadels en water.Hoe dan ook had Rasuulullaah ﷺ‬ sommige Ansaar als buren die dieren hadden die melk gaven en zij stuurden iets van de melk aan Rasuulullaah ﷺ‬ wat hij ons serveerde." Muslim en Bukharie.

'A'ishah heeft overgeleverd: "Het bed van Rasuulullaah ﷺ‬ was van dierenhuid gemaakt, gevuld met stro."

Abu Burdah heeft overgeleverd: ''A'ishah bracht naar ons een ruw boven kledingstuk en een izaar (doek van middel tot de enkels) en ze zei dat Rasuulullaah ﷺ‬ in deze twee stierf." Muslim en Bukharie.

Rasuulullaah ﷺ‬ heeft gezegd: "Pas op voor het lijden van een leven een weelde en comfort, want waarlijk de ware dienaren van Allah zijn niet diegenen die met gemak en comfort leven."Ahmad en Abu Nu'aym in al-Hilyah. Al-Albaanee zei in al-Mishkaat:"De isnaad is goed."

'Abdullaah ibn "Umar heeft overgeleverd: "De Boodschapper van Allah pakte mij bij mijn schouder beet en zei: "Leef als een vreemde in deze wereld of als een voorbijganger."En Ibn 'Umar zei vaak:"Als je tot aan de avond leeft, verwacht dan niet tot de volgende ochtend te leven.En als je tot de morgen leeft, verwacht dan niet de avond te zien."Neem van je gezondheid voor je ziekte en van je leven voor je dood."Sahih al-Bukharie.

 Rahma hebben voor een wees, hem helpen, zijn hoofd aaien en hem voeden.

Abu Darda heeft gezegd: "Een man kwam bij Rasuulullaah ﷺ‬ en klaagde over de hardheid van zijn hart. Hij ﷺ‬ zei: "Zou je je hart willen verzachten en je wens vervullen?Heb dan genade voor de wezen, aai hun hoofden, en voed hen met jouw voedsel, hierdoor zal je je hart verzachten en je wens vervullen."

At-Tabaraanee in al-Kabeer.Sahih verklaard door al Albaanee in as-Saheehah.

 MINDER LACHEN.

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat Rasuulullaah ﷺ‬ heeft gezegd: "Lach niet teveel, want waarlijk, overmatig lachen doodt het hart." Ibn Maajah en anderen. Hadith Sahih.Zie as-Saheehah.


 BANG DAT IEMANDS DADEN NIET ZULLEN WORDEN GEACCEPTEERD.

'A'ishah heeft gezegd:"Ik vroeg Rasuulullaah ﷺ‬ over de volgende aayah: ''En degenen die (hun sadaqah )geven met hun harten vol angst"

Ik vroeg:"Zijn dit mensen die zinaa (onwettig sexueel contact) doen, stelen en alcohol drinken?"Rasuulullaah ﷺ‬ zei:"Nee, O dochter van Aboe Bakr, zij zijn degenen die vasten,sadaqah geven en bidden terwijl zij bang zijn dat hun daden niet geaccepteerd zullen worden." at-Tirmidhie, Ibn Maajah en anderen.Hasan hadieth in as-Saheehah.

 Sommig instellinen wat betreft huilen voor Allah en verdriet en herinnering aan het hiernamaals

Ja'far ibn Burqaan heeft overgeleverd: Salmaan al-Faarisee zei:

"Drie dingen laten mij huilen en drie dingen laten mij lachen.

Ik lach om degene die op deze wereld hoopt terwijl de dood hem zoekt; Om degene die (zijn Heer) negeert, terwijl hij niet genegeert wordt (door Hem); Om degene die uitbundig lacht terwijl hij niet weet of hij zijn Heer wel of niet tevreden stelt...Drie dingen maken mij aan het huilen: scheiden van onze geliefde Mohammad ﷺ‬ en zijn metgezellen;de verschrikking van de aanvang van de kwellingen van de dood en het staan voor de Heer van de werelden, terwijl ik niet weet of ik naar het Vuur of naar het Paradijs zal worden gekeerd."


Sufyaan ath-Thawree heeft overgeleverd: dat Aboe Dhar al-Ghaffaaree met al-Ka'b was toen hij zei:"O mensen, ik ben Jundub al-Ghaffaaree, haast jullie naar de medelevende broeder die oprecht advies geeft."De mensen verzamelden zich om hem heen en hij zei:"Weten jullie niet dat wanneer een van jullie de intentie heeft om op reis te gaan hij voorzieningen mee neemt die de reis makkelijker en comfortabeler voor hem maken en hem in staat stellen om zijn bestemming te bereiken?"Zij antwoordden:

"Natuurlijk."daarna zei hij zei:"De reis naar de Dag der Opstanding is langer dan welke reis dan ook die jullie van plan zijn te ondernemen, neem dus dat wat jullie reis makelijker en comfortabeler zal maken."Zij vroegen:"Wat is datgene dat het makkelijker voor ons zal maken?"Hij antwoordde:"Verricht Hajj voor de vreselijke dingen (die zullen komen), vast op een enorm hete dag voor de duur van de opstanding,bid twee rak'ahs in de donkerte van de nacht voor de kou en eenzaamheid van het graf; zeg een goed woord of vermijd slechte woorden voor het staan op de Grote Dag en geef sadaqah vanuit je bezittingen in de hoop dat je beschermd zal worden tegen andere rampen en beproevingen."

Al-Hasan heeft gezegd: "Waarlijk, jullie hebben onvoldoende tijd; jullie daden zijn opgeschreven; de dood kijkt naar jullie en het Vuur is voor jullie, en Wallaahi, al datgene wat jullie zien (in de wereld) zal vergaan.Verwacht dus Allaah's beslissing iedere dag en nacht en laat ieder kijken naar wat hij vooruit heeft gestuurd voor zichzelf."

Hij zei ook:"O zoon van Adam! Je bent niets dan dagen; wanneer een dag voorbij gaat gaat (ook) een deel van jou weg."

En Thaabit al-Banaanee zei:"Wij volgden een begrafenis stoet en we zagen niets anders dan mensen die hun gezichten bedekten terwijl ze huilden of nadachten."

Zakariyyah al-'Abdie heeft over Ibrahim an-Nakha'ee overgeleverd dat hij tijdens zijn ziekte huilde en de mensen zeiden tegen hem: "O Abu 'Imraan! Wat maakt jou aan het huilen?"Hij antwoordde:"Hoe kan ik niet huilen, terwijl ik op een boodschapper van mijn Heer wacht die mij zal laten weten of het dit of dat is."(Paradijs of Hel)

Hishaam ibn Hassaan zei:"Toen er aan Mohammad ibn Waasi'gevraagd werd: "In wat voor toestand word je wakker o Abu 'Abdullaah?"antwoordde hij: "Wat denken jullie van een man die iedere dag een fase dichter bij het Hiernamaals komt?"

 De vruchten van huilen voor Allah

-Allaah zal op de Dag der Opstanding schaduw schenken aan diegene,

-Zij zullen  het Vuur niet binnen gaan of het Vuur zal hem niet raken,

-Zij zullen Allah's liefde ontvangen, omdat de hadith ons laat weten: "er is niets geliefder bij Allah dan de twee druppels en de twee kenmerken; een traandrupper die gehuild wordt vanuit Godsvrees....."

-De gelukkige tijdingen van de boom "Tooba"in het Paradijs,

-De smaak van de zoetheid van imaan, toename van imaan en leiding,

-vrede en rust in de ziel,


-Allaah zal hem een uitweg geven en een goede voorziening van waar hij het nooit verwachtte; zoals in soera at-Talaaq 65:2 staat;

"En wie Allah vreest, Hij (Allah) zal voor hem een uitweg maken en Hij voorziet hen van waar hij niet verwacht.

-Allaah zal zijn zaken makkelijk voor hem maken; zoals in soerah at-Talaaq 65:4 staat: " ...En wie Allah vreest, voor hem zal Hij zijn zaak makkelijk maken"

-Zij volgen de Profeet ﷺ‬ en de vrome voorgangers (de metgezellen), omdat huilen met taqwa van hun leiding is,

-In het Paradijs zullen zij ervan genieten om hun taqwa en huilen tijdens hun leven op aarde, zoals uit soera at-Toor 52:25,26 blijkt:

Zij zullen zich tot elkaar wenden en elkaar vragen stellen, zij zeggen:'' voorwaar, wij waren vroeger temidden van onze verwanten bevreesd (voor Allah), Allah begenadigde ons voor de bestraffing van de verschoeiende wind..."

سبحان الله و بحمدك أشهد ألا إله غيرك استغفرك و أتوب إليك

SUBHAANAKALLAAHUMMA WA BIHAMDIKA

ASHADU AN LAA ILLAHA ILLA ANTA

ASTAGHFIRULLA WA ATOEBOE ALAYK.

Categorieën: