Tajriida (gabaabsamaa bukhaarii)kitaaba guutuu

ibsa gabaabaa.

Kitaabni tajriidaa kun kan sahiiha bukhaarii irraa gabaabsame barnoota islaamaa hunda hadisoowwaniin nama barsiisa waan taheef akka faaydaan isaa guddaadha.hadiisa 2230 ufkeessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: