ibsa gabaabaa.

Sagantaan tun aqiidaa sirrooytu muslimtootaa (Ahlussunnati wal jamaa’ah) namaaf addeeysiti,garee jallattee tan akka ahbaashiifii jahmiyyaa ni saaxilti,irraa nama baqachiisti

yaanni kee nu barbaachisa.