Kitaaba beyquunaa kan barnoota hundee hadiisaa (musxalahaa)

ibsa gabaabaa.

Qophiin kun akkataa hundee hadiisaa (musxalaha) ittiin hadiisa sahiihaa fii da’iifa (jabaa fii laafaa) ittin adda baafatan nama barsiisa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: