Du’aaf qophaawuu toltuu dalaguudhaan

ibsa gabaabaa.

CDn kuni akka gaaritti wayee hameenya du’aa tii fii waan isii boodaa namaaf ibsa.akkaataa itti ibaadaa heddummeessuudhaan qophaawan ibsa.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.