Du’aaf qophaawuu toltuu dalaguudhaan

ibsa gabaabaa.

CDn kuni akka gaaritti wayee hameenya du’aa tii fii waan isii boodaa namaaf ibsa.akkaataa itti ibaadaa heddummeessuudhaan qophaawan ibsa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: