Gorsa barbaachisaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti gorsi adda addaa kan qur’aanaa fii hadiisarraa walitti qindaawe dhihaatee jira. Sagantaan kun qooda 2 qaba.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.