SEENAA QUR'AANA KEESSAA

kitaaba qopheessuu. : Jamaaal Muhammad ahmad

The Publisher: Biiroo daiwaa Rabwaa

ibsa gabaabaa.

SEENAA QUR'AANA KEESSAA : Oduun nabiyyootaafii ummata durii babbareedaan gorsa guddaa qabu hedduutu qur'aana keessatti dhufee jira. Kitaabni kuni kanarraa dubbata.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree: