tarree

معلومات المواد باللغة العربية

Introducing Islam

heddummina etemoota: 4

 • afaan oromoo

  PDF

  sagantaan kuni kitaaba namootaa karaa gabaabaan islaamummaa baranii itti seenuu fedhaniif barnoota gayaa qaba.Ragaawwan qur’aanaafii towraatiifii injiil irratti hundaawaadha. fuula 38 qaba.

 • afaan oromoo

  LINK

  toora guddaa fii filatamaa qulqulluu kan interneetirratti afaanoowwan addunyaatiin islaamummaa beysisu. https://islamhouse.com/or/main

 • afaan oromoo

  MP4

  Mata-duree waayee Islaamummaa fi Bareeduma isaa jedhu Ibsa of keessaa qaba

 • afaan oromoo

  LINK

  Guide to Islam, A Brief Guide to Understand Islam & Muslims

fuula : 1 - ...irraa : 1