Rakkoo malee kadhachuu -49

Rakkoo malee kadhachuu -49

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti wantiita islaamummaa keessatti irraa dhoowwamnetu dhihaata.bifa barruutiin mata dureen eega ibsame booda hadiisa tokko kan ragaa tahu itti aanee dhufa. qooda 62 uf keessaa qaba.

wabii:

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.