Waan haraam ta namni laaffise - Dubartii alagaan wajji kophaa tahuu

Waan haraam ta namni laaffise - Dubartii alagaan wajji kophaa tahuu

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti waantoota haraam tan dhoowwaadhaa tan namni laaffisee laaleetu ibsama.kutaa 40 uf jalaa qaba، ( Dubartii alagaan wajji kophaa tahuu ).

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.