Waan haraam ta namni laaffise - Guyyaa jumaa azaana booda daldaluu

Waan haraam ta namni laaffise - Guyyaa jumaa azaana booda daldaluu

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti waantoota haraam tan dhoowwaadhaa tan namni laaffisee laaleetu ibsama.kutaa 40 uf jalaa qaba، ( Guyyaa jumaa azaana booda daldaluu ).

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.