Waan haraam ta namni laaffise - Sagaggaalummaa zinaa

Waan haraam ta namni laaffise - Sagaggaalummaa zinaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti waantoota haraam tan dhoowwaadhaa tan namni laaffisee laaleetu ibsama.kutaa 40 uf jalaa qaba، ( Sagaggaalummaa zinaa ).

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: