Barnoota utubaalee islaamaa 17

Barnoota utubaalee islaamaa 17

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti barnoota utubaalee islaamaa shanan bal’inaan ibsamee dhihaatee jira. kutaa 32 uf keessaa qaba.

wabii:

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.