Waan haraam ta namni laaffise - Rabbi malee waanbirootiif qaluu

Waan haraam ta namni laaffise - Rabbi malee waanbirootiif qaluu

ibsa gabaabaa.

sagantaan kuni waan haraam tan namni laafise mata duree jedhuun qophaaye. diliilee hojjachuun dhoowwaa taahee namaa ibsa.irraa nama doowwas. kunii kutaa 2ffaadha.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.