Waan haraam ta namni laaffise - Namoota gaggaarii keessatti daangaa dabruu

Waan haraam ta namni laaffise - Namoota gaggaarii keessatti daangaa dabruu

ibsa gabaabaa.

sagantaan kuni waan haraam tan namni laafise mata duree jedhuun qophaaye. diliilee hojjachuun dhoowwaa taahee namaa ibsa.irraa nama doowwas. kunii kutaa 2ffaadha.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.