Haqa jaarsaaf jaartii islaama keessatti 06

Haqa jaarsaaf jaartii islaama keessatti 06

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessattii haqa abbaan manaatiifii haati manaa walirraa qabantu bal’inaan dhihaata.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.