du’aa’iiwwan adda addaa - KAN SALAATA KEESSAA NAMA WASWAASU

du’aa’iiwwan adda addaa - KAN SALAATA KEESSAA NAMA WASWAASU

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti kadhaalee Rabbii (du’aa’iiwwan) adda addaa tan guyyaa guyyaan qara’amtutu ibsamee jira.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.