du’aa’iiwwan adda addaa - DUAAYII SUJUUDA TILAAWAA

du’aa’iiwwan adda addaa - DUAAYII SUJUUDA TILAAWAA

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti kadhaalee Rabbii (du’aa’iiwwan) adda addaa tan guyyaa guyyaan qara’amtutu ibsamee jira.

yaanni kee nu barbaachisa.