hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - yeroo walitti dhufan harka walfuudhuu

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - yeroo walitti dhufan harka walfuudhuu

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.