hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - yeroo mana seenaniifii yeroo nyaataa bismillaahi jechuu

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - yeroo mana seenaniifii yeroo nyaataa bismillaahi jechuu

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree: