hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - sunnaalee fardhii jala yaatu

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - sunnaalee fardhii jala yaatu

gulaala.: Jamaaal Muhammad ahmad

wabii:

tarree:

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

yaanni kee nu barbaachisa.