hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - nama halkan salaatuu niyyatee hirriibni irra injifate

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - nama halkan salaatuu niyyatee hirriibni irra injifate

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree: