hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - Nagayaafii rahmata nabirratti buusuu

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - Nagayaafii rahmata nabirratti buusuu

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

wabii:

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.