hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - jecha subhaanaka Allaahumma wabihamdika Ashhadu anlaailaaha illaa anta astagfiruka wa atuubu ileyka

hojiifii jechoota mindaa guddaa qaban - jecha subhaanaka Allaahumma wabihamdika Ashhadu anlaailaaha illaa anta astagfiruka wa atuubu ileyka

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du’aaiifii sabrii fi kkf.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

wabii:

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.