barnoota seera jum’ah sadarkaafi namusoota isii -01

barnoota seera jum’ah sadarkaafi namusoota isii -01

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti barnoota waayee salaata jum’ah, sadarkaafii naamusa isiittu ibsama.kutaa 10 ufkeessaa qaba. 01

yaanni kee nu barbaachisa.