barnoota seera jum’ah sadarkaafi namusoota isii -06

barnoota seera jum’ah sadarkaafi namusoota isii -06

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti barnoota waayee salaata jum’ah, sadarkaafii naamusa isiittu ibsama.kutaa 10 ufkeessaa qaba. 06

yaanni kee nu barbaachisa.