Tooftaa jiruu gammachuu -06

Tooftaa jiruu gammachuu -06

barsiisaa : Jamaaal Muhammad ahmad

gulaala.:

الناشر: Biiroo daiwaa Rabwaa

ibsa gabaabaa.

kitaaba kana keessatti tooftalee namni yoo isitti fayyadamee jiruu gaariifii tasgabbooytu jiraatuutu ibsame.tan hiraariifii gadadoo namarraa fageysitu -06

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.