Zalecenia Proroka Muhammada dotyczące unikania nieszczęść, chorób i epidemii

Pisarz :

Opis w skrócie

Zalecenia Proroka Muhammada dotyczące unikania nieszczęść, chorób i epidemii

Download
Przedstaw swój punkt widzenia

Detailed Description

  Zalecenia Proroka Muhammada dotyczące unikania nieszczęść, chorób i epidemii

  Koronawirus

  Skompilował i napisał

  Dr: Naji Ibrahim Al Arfaj

  (Niech Bóg przebaczy jemu, jego rodzicom i potomstwu, i całej jego rodzinie, a także Tobie i temu, kto opublikował niniejszy tekst)

  Dedykacja

  Mam przyjemność zadedykować tę zwięzłą broszurkę muzułmanom i wszystkim ludziom, prosząc Boga – Jedynego, Wszechmogącego i Miłosiernego wobec Jego poddanych Stwórcę – by obdarzył nas wszystkich łaskawie prawdziwą wiarą, szczęściem, zdrowiem i uchronił nas od niepokoju, zła i epidemii (takich jak koronawirus), które nieustannie uderzają w świat.

  Uwaga:

  W celu przeczytania całego tekstu tego wydania oraz zapoznania się z tłumaczeniami, kliknij tutaj.

  Wstęp

  Ponad czternaście stuleci temu i przed pojawieniem się nowoczesnej medycyny profilaktycznej Posłaniec Islamu, Pieczęć Proroków Muhammad, niech będzie z nim pokój i miłosierdzie, poprzez swoje mądre postępowanie i wypowiedzi zainspirowane Koranem, określonym przez Boga jako droga prosta, miłosierdzie, światło i lekarstwo, wskazał nam, jak zapewnić sobie szczęście i spokój ducha oraz uchronić się przed niepokojem, złem, chorobami i epidemiami, podobnymi koronawirusowi (COVID-19).

  Człowiek dążący do ochrony przed złem, zdrowia i szczęścia powinien prawdziwie uwierzyć w Jedynego Stwórcę, modlić się tylko do Niego i oddawać cześć Jemu jedynemu. On nie ma wspólników, w Jego ręku jest królestwo, rozkaz i potęga, On jest Wszechmogący, dający schronienie i przynoszący wyleczenie. Święty Koran mówi: Gdy choruję, to On daje mi zdrowie, a także: Powiedz: „Nie dosięgnie nas nic innego, jak tylko to, co zapisał dla nas Bóg. On jest naszym Panem! Niech ufają Bogu ludzie wierzący!”

  Poprzez silnie zakorzenioną wiarę osiągamy szczere jedynobóstwo oraz pełną ufność Bogu, od którego zależy wszelki pożytek, szkoda, dary i życie. Wraz z poleganiem na Bogu islam nakazuje nam stosować się do zaleceń zdrowotnych oraz środków ostrożności.

  Prorok Muhammad, niech będzie z nim pokój i miłosierdzie, wskazał na konieczność podejmowania odpowiednich kroków w ufności Bogu. Ponadto nakazał nam strzec się niebezpieczeństw, chorób i zaraz, oraz podejmować leczenie w razie choroby. Poradził nam, byśmy w celach leczniczych stosowali między innymi czarnuszkę, która za pozwoleniem Boga może stać się przyczyną wyleczenia. W razie szerzenia się epidemii zalecał również praktykę, która dzisiaj nazywa się kwarantanną.

  Prorok Muhammad nakazał muzułmanom czystość i wykonywanie ablucji przed odmawianą pięć razy dziennie obowiązkową modlitwą. Ablucja, polegająca na obmyciu określonych części ciała, w tym rąk, twarzy, ust i nosa kilka razy dziennie pomaga w pozbywaniu się wirusów i innych drobnoustrojów, które mogą zaatakować ciało ludzkie. Prorok zalecił także zakrywanie ust przy kichaniu i kaszlu.

  A zatem rekomendacje współczesnych lekarzy, Światowej Organizacji Zdrowia czy innych instytucji medycznych i państwowych dotyczące profilaktyki zakażeń, kwarantanny, higieny osobistej i mycia rąk zawarte są w liczących długie stulecia zaleceniach Proroka Muhammada.

  W kontekście znaczenia odosobnienia i czystości jako profilaktyki zakażeń amerykański profesor Craig Considine na łamach amerykańskiego wydania Newsweeka sprzed kilku dni postawił pytanie: „Czy wiesz, kto także zalecił dbanie o higienę i kwarantannę w czasie pandemii?” Odpowiedział następująco: „Uczynił to Muhammad, prorok islamu, ponad 1300 lat temu”. Następnie profesor wymienił kilka hadisów Proroka, w tym: „Jeśli usłyszycie, że na jakiejś ziemi szerzy się dżuma, to nie udawajcie się tam. Jeśli zaś zastanie was tam, gdzie się znajdujecie, nie opuszczajcie tego miejsca”, „Chory powinien unikać kontaktu ze zdrowym” oraz „Czystość to połowa wiary”.

  Prof. Considine wskazał także na ustanowiony przez Proroka obowiązek leczenia: „Pewnego razu koczownicy spytali:

  – Posłańcu Boga, czy mamy się leczyć?

  – Tak, słudzy Boży – odparł – leczcie się, albowiem Bóg dał lekarstwa na wszystkie choroby prócz jednej.

  – A cóż to za choroba, Posłańcu Boga?

  – Starość”.

  Oto niektóre z modlitw i autentycznych wypowiedzi Proroka Muhammada, które poprzez wiarę i z woli Bożej chronią wiernego, uciekającego się do Stwórcy z twardą wiarą w Wszechmoc Bożą i Jego ochronę oraz w to, że zdrowie, wyleczenie i odporność na choroby są w rękach Boga.

  Prorok powiedział:

  Jeśli ktoś przeczyta dwa ostatnie wersety z sury Al-Baqara (Krowa) każdej nocy, będzie to dlań ochroną. (Al-Buchari)

  Recytuj surę Al-Ichlas oraz dwie sury szukania ochrony (Al-Falaq i An-Nas) trzy razy rano i tyleż wieczorem, a ochroni cię to przed wszelkim złem. (Abu Dałud)

  Prorok, niech będzie z nim pokój i miłosierdzie, w kilku hadisach wskazał na wartość sury Al-Fatiha i Wersetu Tronu i zalecił nam ich recytację z pełną wiarą i pewnością ze względu na ich właściwości chroniące.

  Kto będzie mówił każdego ranka i wieczoru trzykrotnie „W Imię Boga, który nie przynosi szkody Swym Imieniem niczemu na ziemi ani w niebie, On jest Słyszący, Wszechwiedzący”, temu nic nie zaszkodzi. (At-Tirmizi)

  Boże, u Ciebie szukam ochrony przed bielactwem, szaleństwem, trądem i wszelkimi chorobami (Abu Dałud) – ta uniwersalna suplikacja Proroka to modlitwa o ochronę przed chorobami ciała i umysłu, zarazami i wszelkimi dolegliwościami.

  Zakończenie

  Prawdziwy wierny to ten, kto mocno wierzy, że to Jedyny Stwórca chroni przed wszelkim złem, chorobami i zarazami. Wszyscy powinniśmy polegać na Bogu, uciekać się do Niego ze skruchą, prosić Go o przebaczenie, kierować do Niego błagania oraz postępować za Prorokiem Muhammadem i objawieniem, z którym został przysłany (Święty Koran), aby osiągnąć szczęście i ochronę przed złem, chorobami, zarazą, niepokojem i depresją.

  Bóg mówi w Koranie, co znaczy:

  Wysyłaliśmy już przed tobą posłania do narodów i dosięgaliśmy ich nieszczęściem i udręką – być może, oni się upokorzą!

  Proście o przebaczenie waszego Pana! Następnie nawracajcie się do Niego! Zaprawdę, mój Pan jest litościwy, kochający!

  Nawracajcie się wszyscy do Boga, o wy, wierzący! Być może, będziecie szczęśliwi!

  Kategorie naukowe: