ستا سود له يوه ده ( تا سو يو امت يي )

ستا فکر مهم دی