دحق او حقپالو نه دفاع

Categories:

Description

په دي ماده کښي د حق او حقپالونه ددفاع کولو بيان په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

ستا فکر مهم دی