دحق او حقپالو نه دفاع

لنډه پېژندنه

په دي ماده کښي د حق او حقپالونه ددفاع کولو بيان په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه