دحق او حقپالو نه دفاع

نبذة مختصرة

په دي ماده کښي د حق او حقپالونه ددفاع کولو بيان په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی