په محرم مياشت کښي بد عات

لنډه پېژندنه

داماده د محرم په مياشت کښي دبدعاتو بيان او ضاحت کوي سره دتحذير نه

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه