په محرم مياشت کښي بد عات

نبذة مختصرة

داماده د محرم په مياشت کښي دبدعاتو بيان او ضاحت کوي سره دتحذير نه

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی