په محرم مياشت کښي بد عات

Description

داماده د محرم په مياشت کښي دبدعاتو بيان او ضاحت کوي سره دتحذير نه

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی